مقایسه ی تطبیقی ابزار پرسشنامه و ابزار متن کاوی در شناسایی معیارهای موثر بر شرکت/عدم شرکت مشاوران در مناقصات بین المللی صنعت آب - نمونه موردی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس -

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیرت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین تصمیم‌های مشاوران صنعت آب، تصمیم‌ به شرکت یا عدم شرکت در مناقصات بین‌المللی است، زیرا آثار ناشی از این تصمیم در موفقیت یا شکست این سازمان‌ها نقش اساسی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی معیارهای موثر بر تصمیم‌گیری در شرکت/عدم شرکت مشاوران در مناقصات بین‌المللی صنعت آب با استفاده از دو ابزار مختلف می‌باشد، ابزار اول شامل تحلیل‌های آماری بر روی پرسشنامه‌ها و ابزار دوم شامل متن‌کاوی مصاحبه‌ها است. پنج معیار اصلی به همراه 62 زیرمعیار و وزن آنها با استفاده از تحلیل پرسشنامه‌ها استخراج شده و از طریق متن‌کاوی و خوشه‌بندی مصاحبه‌ها نیز پنج معیار اصلی به همراه 35 زیرمعیار شناسایی شد. با توجه به شباهت بالای معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده توسط دو ابزار، نتیجه نهایی پژوهش شامل 5 معیار اصلی و 68 زیرمعیار می‌باشد. معیارهای اصلی به تریب اهمیت عبارتند از مسائل مالی، ملاحظات سازمان شرکت‌کننده در مناقصه، ویژگی‌های کارفرما، مشخصات پروژه و شرایط و ویژگی‌های قرارداد، مناقصه و رقیبان. نتایج تحقیق نشاندهنده‌ی همسویی بالای این ابزارها است. از همسویی بالای نتایج این دو ابزار می‌توان نتیجه گرفت که معیارهای شناسایی شده از دقت و قابلیت تعمیم قابل قبولی برخوردار می‌باشند و سازمان‌ها می‌توانند این معیارها را مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of questionnaire and text mining in identifying the criteria that affect the bid/no-bid decision of Consultant firms in international bidding for the water industry

نویسندگان [English]

  • Majid Parchami Jalal 1
  • Hadi ُShakiba Zahed 2
  • Mohammad Amin Ghaaderi 3
1 professor assistant, Project Management and Construction Department, Architecture Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Project Management and Construction Department, Architecture Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Masters Student, Project Management and Construction Department, Architecture Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important decisions of the water industry consultants is the decision to bid or not to bid in the international tenders, because the consequences of this decision have a major role in the success or failure of these organizations. The purpose of this study is to identify the criteria that affect the bid/no-bid decision in international bidding for the water industry using two different tools, the first tool consisting of statistical analysis on questionnaires and the second tool, including text mining. 5 main criteria with 62 sub-criteria and their weight were identified through questionnaire analysis, and 5 main criteria with 35 sub-criteria were identified through interview text mining. Given the high similarity of the criteria and sub-criteria identified by the two tools, the final result of the study consists of 5 main criteria and 68 sub-criteria. The main criteria in order of importance are financial issues, bidding company considerations, employer specifications, project specifications and contract specifications, bidders, and competitors. The results show a high degree of alignment between these tools. From the high concordance of the results of these two tools, it can be concluded that the identified factors have acceptable accuracy and generalizability and that the firms can use these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tender
  • Consultant
  • Data mining
  • Text Mining
  • Clustering