بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

یکی از اصول کلی در راهبرد‏‏های مدیریت پایدار و خشک منظرسازی که برنامه ریزان شهری برای موفقیت و گستر ش فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک ترسیم کرده‏اند، استفاده از منابع آبی با کیفیت پایین تر می‏باشد. از بین منابع مختلف پساب‏ها و منابع برگشتی، فاضلاب های خانگی به دلیل حجم زیاد و کیفیت مناسب تر بعد از طی مراحل تصفیه جهت این موضوع از اولویت بیشتری برخوردار هستند. لذا عقیده براین است که پساب فاضلاب شهری می‏تواند به عنوان آب مورد نیاز پارک‏های شهری و جنگلی، حواشی شهرها و مجتمع‏های صنعتی برای توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی هوا مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور به بررسی تأثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک پرداخته ایم. این طرح به‌صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در تصفیه خانه پرکنداباد1 در سال آماری 1395-1396 انجام شده است. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری با آب معمولی، پساب و فاضلاب بوده است که هر تیمار آزمایشی در 4 سطح آبیاری (50، 80، 100 و 120 نیاز آبی گیاه) انجام شده و به روش وزنی بر روی بذرها اعمال گشته است. نتایج پژوهش نشان داده است که اعمال تیمارهای ذکر شده منجر به تفاوت بسیار معنی داری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی زبان گنجشک در سطح 1 درصد و تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد بر شاخص بنیه بذر زبان گنجشک بین تیمارها شده است. تاثیر تیمارهای اعمال شده بر کلروفیل a، b و t برگ گیاه تاثیر معنی داری در سطح 5 درصد بین تیمارها داشته است. تاثیر تیمارهای آبیاری با آب معمولی، پساب و فاضلاب بر روی میزان روی، مس و سرب برگ زبان گنجشک تاثیر معنی داری در سطح 5 درصد بین تیمارها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Water, Effluent and Urban Wastewater on the Germination Characteristics of Fraxinus excelsior

نویسندگان [English]

  • pooya parsa 1
  • amin alizadeh 1
  • Alireza Faridhosseini 2
1 ferdowsi
2 Department of water engineering, agriculture faculty, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the general principles of sustainable landscape management strategies that urban planners have outlined for the success and expansion of green space in arid and semi-arid areas is the use of lower quality water resources. Among the different sources of wastewater and recyclable sources, domestic wastewater is a top priority due to its high volume and better quality after the treatment processes. Therefore, it is believed that urban wastewater effluent can be used as water needed for urban and forest parks, on the outskirts of cities and industrial complexes to develop green space and reduce air pollution. For this purpose, we investigated the effect of water, effluent and wastewater on the germination characteristics of the Fraxinus excelsior. This design is a completely randomized design with three replications in the treatment plant of Parkandabad 1 in 1395-1396. Experimental treatments consisted of irrigation with ordinary water, wastewater and wastewater. Each experimental treatment was performed at 4 levels of irrigation (50, 80, 100 and 120 plants water requirement) and applied to the seeds by weight method. The results showed that the mentioned treatments resulted in a significant difference in germination percentage, sperm germination rate at 1% and significant difference at 5% level in sparrow seed vigor index between treatments. The effect of treatments on chlorophyll a, b and t had significant effect at 5% level between treatments. The effect of irrigation treatments with ordinary water, wastewater and wastewater on the amount of zinc, copper and lead leaf of ash leaf had a significant effect at 5% level between treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green space
  • Effluent
  • Wastewater
  • Chlorophyll