تعیین زمان آبیاری کدوسبز با استفاده از رنگ برگ در سیستم رنگی LAB و بررسی آن توسط مدل درختیC5

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی اب ، دانشکده مهندسی اب و خاک ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کشاوری، دانشکده مهندسی آب، گرگان، ایران

چکیده

با توجه به شرایط اقلیمی ایران که یکی از کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان است، برنامه‌ریزی آبیاری یک نوع عملیات مدیریتی برای تعیین صحیح زمان آبیاری می‌باشد. یکی از روش‌های سریع و دقیق تعیین زمان آبیاری استفاده از نمایه‌های گیاهی است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط رنگ برگ با کمبود رطوبت خاک توسط سیستم رنگی LAB جهت تعیین زمان آبیاری و مدل‌سازی تنش‌های رطوبتی در خاک توسط مدل درختی C5در گیاه کدو سبز با 20 تیمار آبیاری 100 درصد تا 15 درصد با فاصله‌های 5 درصدی و دو تیمار فاقد آبیاری (شاهد) و بیش آبیاری (120 درصد) انجام شد. در طی 20 روز متوالی رطوبت وزنی و عکس‌برداری از برگ‌ها روزانه صورت گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که با کاهش رطوبت، پارامترهایL (میزان شفافیت) و B (آبی- زردی) روندی کاهشی و پارامتر A (سبزی- قرمزی) روندی افزایشی را طی می‌کند. همچنین زمان آبیاری برای گیاه کدو سبز روز پنجم در شرایط رنگی L= 68، A= -19 و B = 37.3 تعیین شد. از طرفی استفاده از مدل درختی C5 جهت بررسی و پیش‌بینی تنش‌های رطوبتی خاک تحت دو سناریو (با درنظرگرفتن روز و بدون درنظر گرفتن روز) نشان داد که این مدل با در نظر گرفتن روزهای اعمال تنش از دقت بیشتری برخوردار بوده که مقدار آن برابر با 85/ 95 درصد بوده است. از این رو جهت تعینن زمان آبیاری و تشخیص میزان تنش می‌توان از رنگ سطح برگ در سیتم رنگی LAB استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of irrigation time of zucchini using leaf color in LAB color system and evaluation by C5 tree model

نویسندگان [English]

  • samira abedian
  • MOUSA HESAM 1
  • khalil ghorbani 2
  • negar noruzi 3
1 Department of Water Engineering, Faculty of Water and Soil Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Associate Professor, Department of Water Science and Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Agriculture, Faculty of Water Engineering, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Considering Iran's climate condition, which is one of the arid and semi-arid countries of the world, irrigation planning is a type of management operation to properly determine irrigation time. One of the fastest and most accurate methods to determine the irrigation time is to use plant index.This study aimed to investigate the relationship between leaf color and soil moisture deficiency by LAB color system to determine irrigation time and modeling of water stresses by C5 tree model in zucchini plants with20 irrigation treatments f 100% to 15% with 5% spacing and two non-irrigated treatments ( Control) and over-irrigation (120%).Weight and moisture content of leaves were measured daily for 20 consecutive days and finally results showed that with decreasing moisture, L(Lightness) and B(Blue- yellow) parameters decreased and A(Green-red) increased.Irrigation time was also determined for pumpkin plant, fifth day at L = 68, A = -19 and B = 37.3. On the other hand, using the C5 tree model to predict soil moisture stresses under two scenarios (taking into account the day and not taking into account the day) showed that this model was more accurate with respect to the days of stress application with a value of 95/85. Percentage. Therefore, leaf surface color in LAB color system can be used to determine irrigation time and to determine the amount of stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation planning
  • leaf color index
  • LAB color Model
  • C5 tree algorithm