بررسی تاثیر استفاده ازپساب تصفیه خانه های شهری و لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت علوفه ‏ای(مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب التیمور مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کودهای شیمیایی از جمله منابعی هستند که به سرعت می‏توانند عناصر غذایی را در اختیار گیاه قرار دهند ولی مصرف زیاد و مداوم آنها خطرات محیط زیستی مثل آلودگی آب‏های سطحی و زیرزمینی و غنی شدن آب‏ها را به دنبال دارد. لذا بهتر است بخشی از کودهای شیمیایی با کودهای آلی جایگزین شود. با توجه به کمبود مواد آلی در اغلب خاک‏های ایران، مصرف انواع مواد آلی از قبیل کود دامی و لجن فاضلاب شهری در خاک ضروری بنظر می‏رسد. به منظور شناخت تأثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفه‏ای، آزمایشی طی بهار و زمستان و در دو فصل زراعی در سال‌های 96-1395 در مزرعه‌ای واقع در شرق شهر مشهد در تصفیه خانه اولنگ-التیمور انجام شده است. در این پژوهش دو تیمار آبیاری با آب معمولی (A) و پساب (B) با اعمال کودهای شیمیایی (S)، حیوانی (D) و لجن فرآوری شده (L) در سه تکرار انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دهده است که در فصل اول و دوم زراعی تاثیر استفاده از کودها بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر بلال ذرت،کلروفیل a، b، t، سطح برگ و درصد رطوبت ذرت بین تیمارهای استفاده از آب و پساب تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد مشاهده شده است و بر درصد برگریزی گیاه ذرت نیز بین تیمارها تفاوت بسیار معنی داری در سطح 1 درصد مشاهده شده است. در این میان بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر بلال و کلروفیل برگ بین تیمارهای AS و AD تفاوت معنی داری مشاهده نشده است، بر درصد برگریزی نیز بین تیمارهای BL و BD تفاوت معنی داری مشاهده نشده است و بیشترین درصد برگریزی را شامل شده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of WWTP’s Effluent and processed sludge on morphological and physiological characteristics of forage maize (Case Study of Alteymour Water and Wastewater Treatment Plant)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Tafazzoli 1
  • Alireza Faridhosseini 2
  • Amin Alizadeh 2
1 Mashhad water & Wastewater Co
2 Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Chemical fertilizers are among the resources that can quickly supply nutrients to the plant, but their continued and high consumption poses environmental hazards such as contamination of surface and ground water and enrichment of water. Therefore, it is best to replace some of the fertilizers with organic fertilizers. Due to the lack of organic matter in most soils of Iran, it is necessary to consume a variety of organic materials such as municipal manure and sewage sludge. In order to understand the effect of using sludge on morphological and physiological characteristics of forage maize crop, an experiment was conducted during spring and winter in two seasons in 1976-96 at a farm east of Mashhad at Olang-Altimur refinery. Is. In this study two irrigation treatments with ordinary water (A) and effluent (B) were applied in three replications using chemical fertilizers (S), animal (D) and processed sludge (L). The results showed that the effect of fertilizers application on plant height, stem diameter, corn ear diameter, chlorophyll a, b, t, leaf area and percentage of maize moisture content in water use and wastewater treatments were significant in the first and second crop season. There was a significant difference between treatments at 5% level and a significant difference between treatments at 1% level. There was no significant difference between AS and AD treatments on plant height, stem diameter, ear diameter and leaf chlorophyll, while no significant difference was observed between BL and BD treatments and the highest percentage of weeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Effluent
  • Fertilizer
  • Sludge
  • Chlorophyll