تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی کارلا ( خربزه تلخ ) در منطقه سیستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه زابل

3 دانگشاه گرگان

چکیده

از مسائل مهم مدیریت آب، ارزیابی و تعیین نیاز آبی گیاهان است. ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺑﻴﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ و نیاز آبی ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه کارلا (خربزه تلخ) ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، آزمایشی در سال 1398 در شرایط اقلیمی خشک با استفاده از روش بیلان آبی در لایسیمترهای زهکش‌دار طراحی و اجرا گردید. به‌منظور انجام آزمایش از چهار لایسیمتر زهکش‌دار موجود در مرکز تحقیقات کشاورزی زهک استفاده گردید. لایسیمترها‌ از جنس فایبرکلاس با قطر 50 سانتی‌متر و ارتفاع 120 سانتی‌متر در مرکز محدوده‌ای با وسعت 20×25 متر کار گذاشته شدند. در دو لایسیمتر گیاه کارلا کشت شد و در دو لایسیمتر مشابه دیگر‌گیاه مرجع (یونجه) کشت شد. کلیه عملیات کاشت، داشت به‌صورت بهینه انجام و در طول آزمایش سعی شد با انجام آبیاری به‌موقع، رطوبت خاک از حد رطوبت ‌سهل‌الوصول کمتر نگردد تا در طول دوره رشد، حتی الامکان گیاه دچار تنش رطوبتی نشود. این آزمایش طی یک فصل زراعی از تاریخ 3 اردیبهشت تا 27 تیر به مدت 88 روز انجام شد. میزان نیاز آبی کارلا بین هر دو نوبت آبیاری متوالی با استفاده از رابطه بیلان آب در خاک تعیین شد. میزان نیاز آبی کارلا در طی یک فصل آزمایش برابر 15/915 میلی‌متر بدست آمد. همچنین میانگین ضرایب گیاهی چهار مرحله رشد ابتدایی، توسعه، میانی و پایانی در یک فصل آزمایش در مدت 88 روز دوره رشد کارلا (خربزه تلخ) به ترتیب 81/0، 915/0، 05/1 و 625/0 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of water requirement and vegetation coefficient of Carla (bitter melon) in Sistan region

نویسندگان [English]

  • meysam omarzehi 1
  • Halimeh Piri 2
  • moosa hesam 3
1 gorgan university
2 Faculty member of zabol university
3 gorgan university
چکیده [English]

Water is one of the most important factors limiting agricultural development in arid and semi-arid regions of the world. One of the most important issues in water management is to assess and determine the water requirement of plants. Water management, water resources and water requirements are essential for effective irrigation planning and efficient water resource management. In this way, Carla (bitter melon), which is the crop of the drug, were designed and tested in 2020 in dry climatic conditions using drained lysimeters and water balance methods. Four drainage lysimeters at the Agricultural Research Center were used for the experiment. Lysimeters of 50cm diameter and 120cm height were installed in the center of 25 × 20 m. Carla was planted in two lysimeters and in two lysimeters similar to the other reference plant (alfalfa). All planting operations were optimally performed and during the experiment it was tried to ensure that the soil moisture was not lower than the moisture content of the crop by timely irrigation so that the plant could not be subjected to moisture stress during the growing season. The experiment was conducted during a crop season from May 3 to July 27 for 88 days. Carla water requirement was determined between two consecutive irrigation intervals using soil water balance relationship. Carla water requirement was 915.15 mm during a experiment season. Also, the average coefficients of four stages of primary, developmental, intermediate and final growth in one experiment season were calculated 0.81, 0.915, 1.05, and 0.625, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carla
  • Lysimeter
  • reference plant
  • Crop coefficient