بررسی عددی تاثیرعوامل موثر بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان، زنجان

3 استادیار گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از روش های استهلاک انرژی در شوت ها و سازه های انتقال و توزیع آب استفاده از شوت های مانع دار می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Flow-3D به شبیه سازی عددی شوت های مانع دار پرداخته شده است. به همین منظور ابتدا با استفاده از داده های آزمایشگاهی موجود پس از تعریف شرایط مرزی لازم صحت سنجی انجام پذیرفت و سپس تاثیر پارامترهای شیب ، طول شوت و همچنین فاصله بین بلوک ها و ارتفاع آن ها بر میزان استهلاک انرژی در شوت های مانع دار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که افزایش فاصله بین ردیف های موانع سبب کاهش استهلاک انرژی می گردد. افزایش ارتفاع موانع در طراحی به روش مدل پیشنهادی USBR به میزان اندکی باعث کاهش استهلاک می شود. در شیب یکسان و سایر ابعاد مشابه، افزایش طول شوت به میزان سه برابر، افزایش استهلاک 21/4% را به دنبال دارد و روند استهلاک انرژی با افزایش شیب شوت کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of the Effective Parameters on the Energy Dissipation Rate of the Baffled Chutes

نویسندگان [English]

  • hamid rafiei 1
  • Jalal Bazargan 2
  • Ali Babakhani 3
1 M.Sc. Student, Department of Water and Hydraulic Structures Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Water and Hydraulic Structures Engineering, ZanjanUniversity, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Baffled chutes are structures that are used to dissipate energy in chutes and water transmission and distribution structures. In the present study, baffled chutes were numerically studied using the Flow-3D numerical model. For this purpose, upon defining the boundary conditions, the validation was done using available experimental data and then, the effect of slope, chute length as well as the distance between baffles and their height on the energy dissipation rate of the baffled chutes was studied. The results showed that by increasing the distance between the baffle rows, the energy dissipation rate decreased. By increasing the height of the baffles using the design method proposed by the USBR, the energy dissipation rate slightly decreased. For similar slopes and other dimensions, by increasing the chute length by three times, the energy dissipation increased by 21.4%, and the energy dissipation rate decreased by increasing chute slope.
Keywords: Baffled Chutes ، Energy Dissipation ، FLOW-3D

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baffled Chutes
  • Energy dissipation
  • Flow-3D