ارزیابی پایش خشکسالی کشاورزی مبتنی بر سنجش از دور با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش در ماه‌های رشد (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون بزرگ)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

2 گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده

خشکی یکی از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر شرایط اقلیمی در کشورهای واقع در عرض‌های جنب حاره‌‌ای مانند ایران است. در این تحقیق ارزیابی و اعتبارسنجی پایش خشکسالی کشاورزی منتج از ماهواره MODIS در حوضه آبریز کارون بزرگ با کمک شاخص SPI4 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از اطلاعات حاصل از تصاویر سنجنده MODIS1 در استخراج شاخص‌های VCI2 و TCI3 در ماه‌های رشد گیاهی (مارس تا اوت) سالهای 2001 تا 2017 استفاده شده است. پس از محاسبه شاخصهای ماهواره‌ای در نرم افزار ENVI، مقادیر با شاخص SPI که در متلب محاسبه و توسط روش میانیابی IDW5 پهنه‌بندی گردید مقایسه شد. بر اساس نتایج به دست آمده کلیه شاخص‌ها در قسمتهای جنوبی حوضه آبریز، خشکسالی شدید را نشان داد. همچنین از بین شاخص‎های کشاورزی منتج از ماهواره، شاخص VCI همبستگی بالایی با شاخص SPI داشت. بالاترین ضریب همبستگی این شاخص مربوط به ایستگاه‌های ازنا و یاسوج به ترتیب با میزان 62/0 و 59/0 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of remote sensing-based agricultural drought monitoring using Standardized Precipitation Index in the growing months (Case study: Karun Bozorg catchment area)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Jahangir 1
  • zoha moshayedi 2
1 University of Tehran
2 Department of Renewable Energies and Environment, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran,
چکیده [English]

Drought is one of the meteorological and inseparable phenomena of climate in countries located in tropical latitudes such as Iran. In this study, drought monitoring data from MODIS sensors were used to extract VCI and TCI indices in plant growth months (March to August) from 2001 to 2017. The objective is to evaluate the satellite drought monitoring in the huge Karun basin using SPI index. After calculating the satellite indices in ENVI software, the values were compared with the SPI index calculated in MATLAB and zoned by IDW interpolation method. Finally, in all indicators, the southern part of the catchment showed severe drought. High correlation of VCI index was also shown by examining correlation between satellite indices and SPI index. The highest correlation coefficient of this index was for Azna and Yasuj stations with 0.62 and 0.59, respectively.
#none# #none# #none# #none# #none# #none# #none# #none# #none# #none# #none# #none#

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huge Karun basin
  • MODIS Sensor
  • SPI
  • TCI
  • VCI