مقایسه دو مدل AquaCrop و SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت دورهای مختلف آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

مدل‌های گیاهی ابزارهای مناسبی برای شبیه‌سازی واکنش گیاهان نسبت به عوامل محیطی هستند. به منظور استفاده از مدل‌های گیاهی لازم است دقت و کارایی آن‌ها برای شرایط مورد نظر بررسی شود. به همین دلیل، تحقیق حاضر به منظور ارزیابی دقت و کارایی دو مدل گیاهی AquaCrop و SWAP تحت شرایط استفاده از دورهای مختلف آبیاری در زراعت چغندرقند انجام شد. مدیریت آبیاری در چهار دور (I1:6، I2: 9،I3: 12 و I4: 15 روز) و در سه سال متوالی (Y1: سال اول؛ Y2: سال دوم و Y3: سال سوم) در یک مزرعه تحقیقاتی در فیض‌آباد قزوین مورد مطالعه قرار گرفت. سپس داده‌های سال اول برای واسنجی و داده‌های سال دوم و سوم به منظور صحت‌سنجی این دو مدل گیاهی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو مدل AquaCrop و SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب دچار خطای کم‌‌برآوردی شدند. مدل AquaCrop (79/1=RMSE تن بر هکتار) دقت بهتری نسبت به SWAP (85/1=RMSE تن بر هکتار) برای تعیین عملکرد داشت. براساس آماره NRMSE، دقت هر دو مدل AquaCrop و SWAP در تعیین عملکرد و بهره‌وری آب یکسان و در دسته عالی قرار داشت. کارایی این دو مدل (99/0=d و 99/0=EF) نیز یکسان و مطلوب بود. بنابراین استفاده از هر دو مدل برای شبیه‌سازی چغندرقند پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of AquaCrop and SWAP for Simulation of Sugar Beet Yield and Water Use Efficiency under different Irrigation Intervals

نویسندگان [English]

  • Hassan Sayyahi 1
  • Aslan Egdernezhad 2
  • Niazali Ebrahimipak 3
1 M.Sc. Student of Irrigation and drainage, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant professor, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor of Irrigation and Soil Physics, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research and Education Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Crop Models are useful tools for simulation of crops to environmental factors. In order to use crop model, it is necessary to evaluate their accuracies and efficiencies. So, the study was conducted to evaluate the accuracy and efficiency of AquaCrop and SWAP models for simulation of sugar beet under different irrigation intervals. Irrigation in four intervals (I1: 6, I2: 9, I3: 12 and I4: 15 days) during three continues year (Y1: first years, Y2: second year and Y3: third year) at Feiz Abad research station in Qazvin were studied. First year data was used for calibration and second and third year data were used for validation of both models. Results showed that both AqauCrop and SWAP had underestimate error for simulation of yield and water productivity. AquaCrop model (RMSE=1.79 ton.ha-1) had better accuracy compared to SWAP (RMSE=1.85 ton.ha-1) for simulation of yield. According to NRMSE, accuracy of both models was the same and classified in very good group. Efficiencies of both models (EF=0.99 and d=0.99) were acceptable. Regarding the results, it is proposed to use both models for simulation of sugar beet yield and water use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop Modeling
  • Irrigation management
  • Qazvin
  • Sugar Beet Cultivation