ارزیابی رشد و صفات فیزیولوژیک برخی لاین‌های امیدبخش بادام زمینی در واکنش به دو آبیاری کرتی (متداول) و فارو (جوی و پشته‌ای)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، رشت، ایران

2 کارشناس زراعت بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،

3 مربی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، رشت، ایران.

4 کارشناس زراعت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، رشت، ایران.

5 معاونت بهبود تولیدات گیاهی سابق سازمان جهاد کشاورزی گیلان

6 مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان

7 مدیر زراعت سابق سازمان جهاد کشاورزی گیلان

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین بهترین روش آبیاری جهت بهبود رشد و صفات فیزیولوژیک برخی لاینهای امیدبخش بادام زمینی در طی دو سال زراعی 1396 و 1397 به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در رشت انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو روش آبیاری کرتی (متداول) و فارو (جوی و پشته ای) و پنج لاین امیدبخش بادام زمینی (128، 176، 192، 201 و 208) به ترتیب به‌عنوان کرت‌های اصلی و فرعی بود. نتایج نشان داد که روش آبیاری کرتی سبب افزایش تعداد غلاف در بوته (46/26 عدد) شد. در این آزمایش، لاین امیدبخش192 بیشترین عملکرد دانه بادام زمینی (3128 کیلوگرم در هکتار)، تعداد دانه در غلاف (08/2 عدد) و عملکرد زیست توده (8983 کیلوگرم در هکتار) در واکنش به روش آبیاری کرتی تولید کرد. به علاوه، بیشترین درصد روغن دانه (94/52 درصد) در روش آبیاری کرتی به دست آمد. به طور کلی، نتایج نشان داد که روش آبیاری کرتی (متداول) تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و عملکرد زیست توده لاین های امیدبخش بادام زمینی را در شرایط اقلیمی منطقه افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of growth and physiological traits in some peanut promising lines in response to two cretaceous (conventional) and furrow (ridge) irrigation methods

نویسندگان [English]

 • Marefat Mostafavi Rad 1
 • Amin Nobahar 2
 • Mehran Gholami 3
 • Abotaleb Rahbar Ziabary 4
 • Habib Jahansaz 5
 • Ebrahim Akbarzadeh 6
 • Shayegan Adibi 7
1 Assistant Prof., Crop and Horticultural Science Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 Agronomy Expert, Crop and Horticultural Science Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
3 Breeding Researcher, Crop and Horticultural Science Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.
4 Agronomy Expert, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.
5 Former Deputy of Plant Products Improvement, Guilan Agriculture Jihad Organization, Rasht, Iran
6 Agronomy Manager, Guilan Agriculture Jihad Organization, Rasht, Iran
7 Former Agronomy Manager, Guilan Agriculture Jihad Organization, Rasht, Iran
چکیده [English]

In order to determine the best irrigation method to improve growth and physiological traits of some promising peanut (Arachis hypogea L.) lines in Guilan province, two experiments carried out in 2017 - 2018 cropping seasons as split plot based on randomized complete block design with three replications in Rasht, Iran. Two irrigation methods including of cretaceous (conventional) and furrow (ridge) methods and five promising peanut lines ( 128, 176, 192, 201 and 208) comprised experimental treatments as main and sub plots, respectively. Results showed that cretaceous irrigation method caused to increase pod numbers per plant (26.46). In this experiment, peanut 192 line produced the greatest seed yield (3128 kg/ha), seed unmber per pod (2.08) and biological yield (8983 kg/ha) in response to cretaceous irrigation method. In addition, the greatest seed oil content (52.94 %) was obtained under conventional cretaceous irrigation method. In general, results showed that the cretaceous (conventional) irrigation method of peanut enhanced seed numbers per pod, seed yield and biological yield of peanut promising lines under region climatic condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agronomic Traits
 • Irrigation methods
 • Peanut
 • Promising lines