واکنش منداب (Eruca sativa L.) به روش کاشت و دور آبیاری با آب شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

2 علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

3 گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان

چکیده

منداب گیاهی سازگار با تنش‌های غیرزنده محیطی است و برای بهره‌برداری از اراضی بایر استفاده می‌شود. در این پژوهش اثر آبیاری با آب شور در دورهای مختلف (شامل 10، 20 و 30 روز) بر گیاه منداب در سه روش کاشت (کرتی، روی پشته و کف جویچه) در قالب آزمایش فاکتوریل و طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه اردکان طی سال زراعی 1398-99 بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که اثر روش کاشت نسب به دور آبیاری در توجیه تغییرات صفات اندازه‌گیری شده غالب بوده است. در روش کاشت کف جویچه منداب دارای رشد بیشتر (از نظر ارتفاع، تعداد غلاف در واحد سطح و در گیاه، تعداد دانه در غلاف، وزن هزاردانه و عملکرد علوفه، بیولوژیک و دانه) بود. هرچند افزایش دور آبیاری تا یک ماه تمام شاخص‌های رشد را کاهش داد، اما افزایش دور آبیاری در کنار تغییر شیوه کاشت از روش مرسوم کرتی به کف جویچه ارتقا قابل توجه صفات رشد و عملکرد علوفه (73 درصد) و بذر (88 درصد) را به دنبال داشت. به علاوه اگرچه از نظر مقدار مطلق تولید علوفه (24445 کیلگرم در هکتار) و بذر (1484 کیلوگرم در هکتار) تیمار دور آبیاری 10 روز و روش کاشت کف جویچه قابل توصیه است اما تحلیل اقتصادی تعیین کننده نهایی انتخاب روش کاشت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eruca Sativa L. response to planting method and irrigation frequency under saline water application

نویسندگان [English]

  • Elahe Seyfipour 1
  • hassan gholami 2
  • Abolfazl Azizian 3
  • Najmeh Yarami 1
1 Dep. of Water Science and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University
2 Dep. of Water Science and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University
3 Dep. of Water Science and Engineering
چکیده [English]

Arugula as an adapted plant to the abiotic environmental stresses uses for poor soil improvement and exploitation. In this research the effect of saline water application with different irrigation water frequencies (10, 20 and 30 days) on arugula plant under three planting methods (basin. on-ridge and in-furrow) was studied. The experiment arranged in factorial scheme under a complete block design in 2018-19 in Ardakan Unversity Agricultural Experiment Station with three replications. Results showed that the effect of planting method was dominant in justifying changes in measured traits compared to the irrigation interval. Arugula had better growth (regarding height, number of pod per unit area and plant, number of seeds per pod, 1000-grain weight, biologic- forage- and seed-yield) under in-farrow planting method. Although, increasing irrigation interval up to 30 days decreased all growth parameters; however, increasing irrigation frequency with changing planting method form the conventional basin to in-furrow planting method significantly promoted growth traits and forage (as 73%) seed (as 88%) yield. Furthermore, although in term of absolute amount of forage (as 24445 kg/ha) and seed (as 1484 kg/ha) production, in-furrow planting under 10 -days irrigation frequency is the recommendable treatment; however, the final selection of planting method depends on the economic analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arugula
  • Drought stress
  • Forage production
  • Planting method
  • Salinity