اثر آب مغناطیسی و مالچ پلاستیکی شفاف بر عملکرد و بهره‌وری آب در لوبیا سبز رقم الموت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زنجان

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان.

چکیده

در مناطق خشک و نیمه خشک با منابع آب محدود، استفاده از هر روشی که باعث افزایش عملکرد گیاه با کاربرد مقدار معین آب گردد به عنوان یک راه‌کار مدیریتی مؤثر در افزایش بهره‌وری آب خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آب مغناطیسی و مالچ پلاستیکی شفاف بر عملکرد و بهره‌وری آب در لوبیا سبز رقم الموت بود. تحقیق بر پایه آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار از خرداد تا مهرماه سال 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گرفت. عامل اصلی آزمایش، عبور و عدم عبور آب آبیاری از میدان مغناطیسی و عامل فرعی کاربرد و عدم کاربرد مالچ پلاستیکی بود. جهت ایجاد میدان مغناطیسی، از سیم لوله و مبدل برق متناوب به ثابت استفاده شد. نیاز آبی گیاه با استفاده از داده‌های به‌هنگام پارامترهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک زنجان و روش فائو-پنمن-مانتیث تعیین شد. بر اساس نتایج، بیش‌ترین افزایش میانگین محتوی کلروفیل برگ، میانگین سطح برگ، میانگین طول غلاف، میانگین تعداد غلاف در بوته، میانگین عملکرد گیاه و میانگین بهره‌وری آب در شرایط استفاده توأم از مالچ پلاستیکی شفاف و آب مغناطیسی حاصل شد که نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 2/33، 5/13، 4/19، 52، 8/40 و 8/40 درصد بیش‌تر بود. میانگین درصد نسبی آب برگ در تیمار مالچ پلاستیکی 5/6 درصد بیش‌تر از تیمار بدون مالچ و در تیمار آب مغناطیسی 8/6 درصد بیش‌تر از تیمار آب غیرمغناطیسی بود (افزایش معنی‌دار). با توجه به نتایج پژوهش، استفاده توأم از مالچ پلاستیکی و آب مغناطیسی در کشت گیاهان در منطقه زنجان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of magnetic irrigation water and transparent plastic mulch on yield and water use efficiency in green beans cv. Alamout

نویسندگان [English]

  • Jaefar Nikbakht 1
  • Fatemeh Mohammadi 2
  • Taher Barzegar 3
1 Water Engineering, Agriculture Faculty, Univerity of Zanjan, Zanjan, Iran
2 M.Sc. Graduated of Irrigation and Drainage, University of Zanjan, Iran
3 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, University of Zanjan, Iran.
چکیده [English]

In arid and semiarid regions with limited water resources, using any method that, it is increased crop yield by applying a certain amount of water, it will be an effective management strategy to increase water use efficiency. The aim of this research was, to study of magnetic water and transparent plastic mulch effect on yield and water use efficiency in green beans cv. Alamout. Research was performed as split plots experiment based on completely randomized blocks design with three replications from June to October 2018 at the Research Farm of Agricultural Faculty, University of Zanjan, Iran. The main factor of the experiment was crossing and not crossing irrigation water from the magnetic field and sub factor of the experiment was use and non-use transparent plastic mulch. Crop water requirement was calculated by using real time meteorological parameters data of Zanjan synoptic Station and FAO-Penman-Monteith approach. Results showed, the highest increase in mean leaf chlorophyll content, mean leaf area, mean pot length, mean number of pods per plant, mean crop yield and mean water use efficiency were obtained in the conditions of together use of magnetic water and transparent plastic mulch which compared to control treatment, they were 32.2%, 13.5%, 19.4%, 52%, 40.8% and 40.8% more (respectively). The average leaf relative water content in transplant plastic mulch treatment was 6.5% higher than non-mulch treatment and in magnetic water treatment was 6.8% higher than non-magnetic water treatment (significant increase). As the research results, it is recommended in Zanjan region, magnetic water and transparent plastic mulch are used together in plant cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation water management
  • Soil water conservation
  • Tape drip irrigation