بررسی تأثیر فشار هیدرو استاتیکی بر گرفتگی گسیلنده‌های سفالی در آبیاری زیرسطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی و کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فشار هیدرو استاتیک بر گرفتگی گسیلنده‌های سفالی زیرسطحی تولیدشده توسط موسسه آب و توسعه پایدار فلات در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج موردبررسی قرار گرفت. گسیلنده‌های مذکور توسط موسسه آب و توسعه پایدار فلات تولید و عرضه‌شده و به‌صورت خطی برای آبیاری زیرسطحی درختان پسته پیشنهاد شده است. طول هر یک از قطعات یا گسیلنده‌های سفالی مورد آزمون به‌طور تقریبی 30 سانتی‌متر، قطر داخلی 5/1، قطر خارجی 5/2 و ضخامت دیواره 5/0 سانتی‌متر می‌باشد. برای بررسی روند کاهشی تراوایی در درازمدت و اثر فشار هیدرو استاتیک بر روی مقدار تراوایی، سه دسته 7 تایی گسیلنده انتخاب و به مدت 42 روز متوالی آزمون انجام پذیرفت. فشار‌های هیدرو استاتیک اعمال‌شده در سیستم 5/0، 1 و 2 متر بودند. نتایج نشان داد که مقدار تراوش از گسیلنده‌های سفالی در کلیه فشار‌های هیدرو استاتیک به دلیل کاهش مشارکت خلل و فرج موجود در بدنه گسیلنده در امر انتقال آب، به مرور زمان کاهش یافت. اندازه‌گیری تراوش از گسیلنده‌های سفالی به مدت 1000 ساعت نشان داد که با عبور آب از تخلخل موجود در بدنه این نوع گسیلنده‌ها، املاح محلول در آب به مرور زمان در محیط متخلخل بدنه سفال رسوب کرد و باعث گرفتگی شد. با توجه به همبستگی بسیار خوب بین خط برازش داده‌شده به نقاط اندازه‌گیری شده در فشار‌های هیدرو استاتیک 5/0 و 2 متر، کلیه تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده در زمینه گرفتگی، با استفاده از داده‌های برداشت‌شده از فشار‌های هیدرو استاتیک 5/0 و 2 انجام پذیرفت. مقادیر اندازه‌گیری شده گرفتگی گسیلنده‌های سفالی پس از 1000 ساعت آزمون در فشار‌های هیدرو استاتیک 5/0 و 2 متر به ترتیب 9/38 و 3/80 درصد بود و به‌صورت لگاریتمی افزایش یافت. برای تراوش حجم مشخصی از آب از بدنه گسیلنده سفالی، هر چه فشار هیدرو استاتیک در سیستم بیشتر باشد، میزان گرفتگی گسیلنده بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of hydrostatic pressure on the clogging of clay emitters in subsurface irrigation systems

نویسندگان [English]

  • shahram ashrafi 1
  • Elahe Kanani 2
1 Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research Education, and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 PhD student of Imam Khomeini International University of Qazvin
چکیده [English]

This study investigated the effect of hydrostatic pressure on clogging of subsurface clay emitters produced by the Plateau Water and Sustainable Development Institute at the Karaj Agricultural Engineering Research Institute. The Plateau Water and Sustainable Development Institute produces and supplies the mentioned emitters for subsurface irrigation of pistachio trees. It is estimated that each ceramic emitter measures approximately 30 cm in length, has an inner diameter of 1.5 cm, an outer diameter of 2.5 cm, and a wall thickness of 0.5 cm. Three groups of seven emitters were selected and tested consecutively for 42 days to investigate the long-term permeability reduction process. The system was operated at hydrostatic pressures of 0.5, 1 and 2 meters. Based on the results of the study, it was found that the amount of seepage from clay emitters decreased in all hydrostatic pressures over time due to a reduction in the participation of pores in the emitter body in water transfer. After 1000 hours of measuring seepage from clay emitters, it was found that water-soluble solutes accumulated in the porous environment of the earthen body over time and caused clogging over time. Based on the very good correlation between the fitted line and the measured points at hydrostatic pressures of 0.5 meters and 2 meters, all analyses performed in the field of occlusion were based upon the data collected at hydrostatic pressures of 0.5 meters and 2 meters. Clogging values measured after 1000 hours of testing at hydrostatic pressures of 0.5 meters and 2 meters were 38.9 percent and 80.3 percent, respectively, and increased logarithmically. Results demonstrated that the higher the hydrostatic pressure in the system, the higher the clogging of the emitter body when a certain amount of water seeped through it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emitter clogging
  • Hydrostatic pressure
  • Porous clay pipes
  • Seepage
  • Subsurface irrigation