واسنجی و ارزیابی مدل AquaCrop برای ذرت علوفه‌ای منطقه قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مدل­های شبیه­سازی رشد محصول، ابزارهای مفیدی برای مطالعه سناریوهای مختلف کم آبیاری محسوب می­شوند. این مدل­ها قبل از استفاده نیاز به واسنجی و ارزیابی دارند. مدل آکواکراپ یکی از جدیدترین مدل­ها است که توسط سازمان فائو ارائه شده و به دلیل ثابت بودن اغلب پارامترهای ورودی آن مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در این تحقیق، پارامتر درجه روز رشد از کاشت بذر تا شروع به مرحله پیری گیاه که یکی از متغیرهای ورودی مدل آکواکراپ است، برای ذرت علوفه­ای در منطقه­ قزوین مورد واسنجی قرار گرفت. برای واسنجی و ارزیابی مدل، از نتایج تحقیق ستوده­نیا (2002) که بر روی واریته سینگل کراس 704 در مزرعه تحقیقاتی اسماعیل آباد قزوین در طی دو سال 1379و1380انجام گرفته بود، استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که کمترین خطای برآورد با انتخاب مقدار 1200 درجه روز از کاشت بذر تا شروع به مرحله پیری برای واریته فوق کسب می­شود. شاخص­های آماری ضریب تعیین، جذر میانگین مربع خطا و میانگین انحراف خطا به ترتیب برابر 93/0، 5/1 تن در هکتار و 5/0 تن در هکتار برآورد شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration and Evaluation of AquaCrop for Maize in Qazvin Region

نویسندگان [English]

  • Hadis Rahimikhoob 1
  • Abbas Sotoodehnia 2
  • Ali Reza Massahbavani 3
1 Student of Water Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Water Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Association of irrigation and Drainage Engineerig Department, College of Aburaihan, University of Tehran., Tehran., Iran
چکیده [English]

Crop growth simulation models are useful tools for studying different scenarios on deficit irrigation. These models need to be calibrated and evaluated before use. AquaCrop model is one of the newest models offered by the FAO and Due to the constant input parameters; it is of interest to experts. In this study, parameter GDD from planting seeds to start the senescence is that one of the input variables AquaCrop model for maize in the region of Qazvin were calibrated. For calibration and evaluation of the Model, results of Sotodenia (2002) that was don for 704 single crass varieties in Ismail Abad in the Qazvin during two years of field research was conducted in 1379 and 1380, were used. The results showed that the lowest error estimate by selecting the 1200 degree days from sowing to start the senescence for above variety can be obtained. Statistical measures of coefficient of determination, root mean square error and mean bias error, respectively, 0.93, 1.5 ton per hectare, 0.5 ton per hectare were estimated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop models
  • AquaCrop
  • maize
  • Gazvin
بابازاده،ح و سرایی تبریزی،م. 1391. ارزیابی مدل AquaCrop تحت شرایط مدیریت کم آبیاری سویا. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 26(2): 329-339.
ستوده­نیا،ع. 1381. بررسی کاربرد مدل Ceres-maize در تعیین عملکرد محصول یک رقم ذرت در قزوین در شرایط کم آبیاری. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
حیدری­نیا،م.، ناصری،ع.ن و برومند نسب،س. 1391. بررسی امکان کاربرد شبیهAquaCropدربرنامه­ریزی آبیاری آفتابگردان در اهواز. مجله مهندسی منابع آب. 5(1): 39- 41.
علیزاده،ح.ع.، نظری،ب.، پارسی نژاد،م.، رمضانی اعتدالی،ه و جانباز،ح.ر. 1389. ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت کم آبیاری گندم در کرج. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 4(2): 273- 283.
Abedinpour,M., Sarangi,A., Rajput,T.B.S., Man Singh, Pathak,H and Ahmad,T. 2012. Performance evaluation of AquaCrop model for maize crop in a semi-arid Environment. Agricultural Water Management. 110:55– 66.
Araya,A., Habtu,S., Hadgu,K.M., Kebede,A., Dejene,T. 2010. Test of AquaCrop model in simulatingbiomass and yield of water deficit and irrigated barley. Agricultural Water Management. 97:1838–1846.
Blum,F.A. 2009. Effective use of water (EUW) and not water-use efficiency (WUE) is the target of crop yield improvement under drought stress. Field Crops Research. 112:119–123.
Debaek,P and Aboudrare,A. 2004. Adaptations of crop manage to water-limited environments. European Journal of Agronomy.21: 433–446.
Farahani,H.J., Izzi,G and Oweis,T.Y. 2009. Parameterization and Evaluation of the AquaCrop Model for Full and Deficit Irrigated Cotton. Agronomy Journal. 101:469–476.
Farre,F and Faci,J.M. 2009. Deficit irrigation in maize for reducing agricultural water use in a Mediterranean environment. Agricultural Water Management. 96:384–394.
Fereres,E.M and Soriano,A. 2007. Deficit irrigation for reducing agricultural water use: integrated approaches to sustain and improve plant production under drought stress special issue. Journal of Botany. 58:147–159.
Geerts,S and Raes,D. 2009. Deficit irrigation as on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas. Agricultural Water Management. 96:1275–1284.
Hsiao,T.C., Heng,L.K., Steduto,P., Rojas-Lara,B., Raes,D and Fereres,E. 2009.AquaCrop—the FAO crop model to simulate yield response to water III. Parameterization and testing for maize. Agronomy Journal. 101:448–459.
Heng,L.k., Hsiao,T.C., Evett,S., Howell,T and Steduto,P. 2009. Validating the FAO AquaCrop Model for Irrigated and Water Deficient Field Maize. Agronomy Journal. 101,3:488-498.
Liu,J., Wiberg,D., Zehnder,A and Yang,H. 2007. Modeling the role of irrigation in winter wheat yield, crop water productivity and production in china. Irrigation Science. 26:21–23.
Pereira,L.S., Oweis,T and Zairi,A. 2002. Irrigation management under water scarcity. Agricultural Water Management. 57:175–206.
Raes, D., Steduto, P., Hsiao, T.C. and Fereres, E.  2009. AquaCrop— the FAO crop model to simulate yield response to water II. Main algorithms and soft ware description. Agronomy Journal 101:438–447.
Steduto, P., Hsiao, T.C., Raes, D. and Fereres, E. 2009. AquaCrop—the FAO Crop Model to Simulate Yield Response to Water I. Concepts and Underlying Principles. Agronomy Journal.101:426–437.
Stricevic, R., Cosic, M., Djurovic, N., Pejic, B. and Maksimovic, L. 2011. Assesment of the FAO AquaCrop model in the simulation of rainfed and supplementally irrigated maize sugar beet and sunflower. Agricultural Water Management. 98:1615–1621.
Todorovic, M., Albrizio, R., Zivotic, L., Saab, M.T.A., Stockle, C. and Steduto, P. 2009. Assessment of Aqua Crop, CropSyst, and WOFOST models in the simulation of sunflower growth under different water regimes. Journal of Agronomy.101 (3):509–521.