ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب بر کاهش صعود کاپیلاری آب زیرزمینی شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

چکیده

در نواحی با سطح ایستابی بالا، بواسطه تبخیر از سطح خاک، تجمع املاح در سطح خاک به وقوع می­پیوندد. بنابراین صعود موئینگی آب زیرزمینی شور نزدیک سطح زمین، نه تنها باعث تبخیر از سطح خاک و اتلاف رطوبت می­گردد بلکه موجب شور شدن خاک نیز می­شود. معمولاً برای جلوگیری از شور شدن اراضی، از روش­های مختلف برای زهکشی استفاده می­گردد که این روش­ها با محدودیت­های زیاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه می­باشند. اگر بتوان به طریقی دیگر از صعود موئینگی جلوگیری نمود، می­توان انتظار داشت از شدت شور شدن اراضی کاسته شود. بنابراین، هدف از این تحقیق، ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب بر کاهش صعود کاپیلاری آب زیرزمینی شور و تجمع نمک در لایه سطحی خاک بود. این مطالعه گلخانه­ای در چهار سطح پلیمر سوپرجاذب صفر (شاهد)، 100، 150 و 200 گرم اضافه شده به یک خاک ریز بافت در استوانه­ای با ارتفاع و قطر 30 سانتیمتر و سه تکرار انجام شد. نتایج بدست آمده تأثیر مثبت کارایی پلیمر سوپرجاذب را در کاهش صعود کاپیلاری نشان داد. در بین سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب ، کاربرد 200 گرم پلیمر باعث کاهش صعود موئینگی آب زیرزمینی شور و در نتیجه کاهش تجمع نمک در لایه سطحی خاک، نسبت به شاهد (تیمار بدون پلیمر) شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of the Different Levels of the Superabsorbent Polymer on Reducing Capillary Rise from Saline Groundwater

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kaloee 1
  • Mousa Hesam 2
1 Former M.Sc Student, Dept of Irrigation and Drainage Eng., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources., Gorgan., Iran
2 Professor, Dept. of Water Eng., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources., Gorgan., Iran
چکیده [English]

In areas with high water table, due to evaporation from the soil surface, occurs accumulation of salts in the soil surface. Also the capillary rise of saline groundwater close to the surface, not only make evaporation from the soil surface and the loss of moisture but it entail soil salinization. Usually to prevent salinization of land, are used various methods to drain that these methods are envisage very the limitations of technical, economic and environmental existence. If you can prevent Another way of the capillary rise, can be expected to reduce the intensity of land salinization. So, the objective of this research was to evaluation the effect of the different levels of the superabsorbent polymer on reducing capillary rise from saline groundwater. This greenhouse experiment was carried out in four levels of superabsorbent polymer 0 (control), 100, 150, and 200 g added to a fine-textured soil in the cylindrical with diameter and height 30 cm and 3 replicates. The results showed positive effects of superabsorbent polymer on reducing capillary rise. Between different levels of superabsorbent polymer, application of 200 g of polymer is make to reduce of the capillary rise of saline groundwater and reduce the accumulation of salts in the surface layer of the soil, than in the control (treatment without polymer).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saline Groundwater
  • Superabsorbent Polymer
  • Salt Concentration
  • Capillary Rise
رمضانی، ح.م.ج.، کبیری، ک.، یوسفی، ا.ا و لنگرودی، ا.ی. 1384. رفتارهای پلیمرهای سوپرجاذب در حالت متورم. دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران. دانشگاه سیستان بلوچستان، زاهدان. صص 5191-5186.
زارعی، ق.، همایی، م و لیاقت، ع. 1381. تبخیر غیر ماندگار از سطح خاک بدون پوشش با وجود سطح ایستابی کم عمق در نیمرخ خاک به روش مدل رطوبتی وان گنوختن، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد سوم، شماره یازدهم، تابستان 1381.صص 56-39.
زنگویی نسب، ش.، امامی، ح.، آستارایی، ع. و یاری، ع. 1392. اثرات هیدروژل استاکوزورب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات خاک و رشد نهال تاغ، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد سوم، شماره اول، 1392.صص 182-167.
زهتابیان، غ و ارجمندی، خ. 1379. بررسی علل شور شدن خاک­های گرمسار، مجله بیابان، جلد سوم، شماره پنجم. صص 58-45.
سیددراجی، س.، گلچین، ا و احمدی، ع. 1389. تأثیر سطوح مختلف یک پلیمر سوپرجاذب (superab A200) و شوری خاک بر ظرفیت نگهداشت آب در سه بافت لومی و رسی. مجله آب و خاک (علوم وصنایع کشاورزی)، جلد بیست و چهارم، شماره دوم، خرداد - تیر 1389.صص 316-306.
عسگری، ف.، نفیسی، س.، امیدیان، ح و هاشمی، س.ع. 1373. سنتز، شناسایی و اصلاح خواص ابرجاذب­ها. مجموعه سمینار بین­المللی علوم و تکنولوژی پلیمر. ص 83-80.
علیزاده، ا. 1384. زهکشی جدید (برنامه­ریزی، طراحی و مدیریت سیستم­های زهکشی)، انتشارات آستان قدس رضوی، 496 صفحه.
فرشباف­آقاجانی، ح و سروش، ع. 1388. رابطه جدید برای صعود موئینگی در خاک­های غیر اشباع، مرجع مهندسی عمران. http://www.civilica.com
نشریه شماره 101 راه شهر (معماری فضای سبز). 1388. سوپرجاذب­ها راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب.
نشریه شماره 255. 1381. دستورالعمل آزمایش­های آبشویی خاک­های شور و سدیمی در ایران. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
Ayars,J.E and Hutmacher,R.B. 1994. Crop Coefficients for Irrigating Cotton in the Presence of Groundwater. J. Irrig Sci. 15:45-52.
Bal,W., Zhang,H., Wu,L.Y and Song,J. 2010. Effects of superabsorbent polymers on the physical and chemical properties of soil following different wetting and drying cycles. Soil use and management Journal, 26:253-260.
Buchholz,F.L and Graham,A.T. 1997. Modern Superabsorbent Polymer Technology. John Wiley & Sons, 279 pages.
Iwata,S and Tabuchi,M. 1995. Soil-Water Interaction :Mechanisms and Applications. Marcel Dekker, New York, U.S.A.
Moore,R.E. 1939. Water Conduction from Shallow Water Tables Hilgardia, 12:383-426.
Raats,P.A.C and Gardner,W.R. 1974. Movement of Water in the Saturated Zone near a Water Table P. 311-357. In Drainage for Agriculture. Agron. Monogr. 17. Van Schiifgaarde, J.
Ragab,R.A and Amer,F. 1986. Estimating Water Table Contribution to the Water Supply of Maize. J. Agric Water Manag, 11:221-230.
Saini,B.C and Ghildyal,B.P. 1977. Seasonal Water Use by Winter wheat Grown under Shallow Water Table Conditions. Agric Water Manag Journal, 1:201-298.
Wang,Y and Boogher,C.A. 1987. Effect of Medium-Incorporated Hydro gel on Plant Growth and Water use of two Foliage Species, Journal of Environmental Horticulture, 5:125-127.