بهینه‌سازی بهره‌وری مصرف آب با استفاده از شاخص الاستیسیته – مطالعه موردی برای ذرت علوفه‌ای در منطقه قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

کمبود آب مهم­ترین عامل محدود کننده محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک است. افزایش بهره­وری مصرف آب یکی از راه­کارهای توسعه بخش کشاورزی است.  هدف از این پژوهش بهینه­سازی بهره­وری مصرف آب با استفاده از شاخص الاستیسیته برای ذرت علوفه­ای در منطقه قزوین است. داده­های این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیق ستوده­نیا (2002) که بر روی واریته سینگل کراس 704 در مزرعه تحقیقاتی اسماعیل آباد قزوین در طی دو سال 1379و1380 انجام گرفته بود، جمع­آوری شد. داده­ها شامل عملکرد محصول خشک و تبخیر- تعرق فصلی تیمارهای آبیاری کامل و کم­آبیاری بودند که با استفاده از این داده­ها، توابع عملکرد، راندمان مصرف آب و الاستیسیته بهره­وری آب تعیین شدند. با استفاده از این توابع  نشان داده شد، حداکثر بهره­وری مصرف آب به میزان 58/3 کیلوگرم در هکتار با تبخیر- تعرق 508 میلی­متر و عملکرد 18178 کیلوگرم در هکتار به­دست می­­آید. هم­چنین برای رسیدن به حداکثر عملکرد محصول (21330 کیلوگرم در هکتار)، نیاز به تبخیر-تعرق 683 میلی­متر ( 6/25 درصد بیش­تر از  حداکثر بهره­وری مصرف آب) بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Water Use Efficiency using Elasticity Index - A Case Study For Silage Maize in the Qazvin Region

نویسندگان [English]

  • Hadis Rahimikhoob 1
  • Abbas Sotoodehnia 2
1 Student of Water Engineering Department, Imam Khomeini International University., Qazvin., Iran
2 Assistant Professor of Water Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin., Iran
چکیده [English]

The most important factor limiting agricultural products in arid and semi-arid region is water scarcity. Increasing the water use efficiency is one of the agricultural development solutions. The purpose of this study is to optimize water use efficiency using Elasticity Index for silage maize in Qazvin region. The data of this study were collected from the results of Sotoodehnia (2002) that was conducted on 704 single crass varieties in Ismail Abad in Qazvin during two years of field research in 1379 and 1380. Data included, crop yield and seasonal evapotranspiration of full and deficit irrigation treatments, that by using this data, production function, water use efficiency and elasticity of water productivity were determined. Using these functions were shown, the maximum water use efficiency of 3.58 kilogram per hectare with 508 millimeter evapotranspiration and yield of 18178 kilogram per hectare achieved. Also, to achieve maximum yield (21330 kilogram per hectare), evapotranspiration of 683 millimeter (25.6 percent more than maximum water use efficiency) is required.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Use Efficiency
  • Production Function
  • Elasticity Index
  • Maize Silage
ستوده­نیا،ع. 1381. بررسی کاربرد مدل Ceres-maize در تعیین عملکرد محصول یک رقم ذرت در قزوین در شرایط کم آبیاری. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
فتحی،پ.، سلطانی،م. 1391.بهینه­سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب­زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه­ای. نشریه حفاظت منابع آب و خاک.2(2):85-93.
وظیفه دوست،م.، علیزاده،ا.، کمالی،غ و فیضی،م. 1387. افزایش بهره­وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 22(2): 484- 495.
Ayer,H.W., Hoyt,P.G. 1981. Crop–water production functions: economic implications for Arizona. Technical Bulletin No. 242. Agriculture and Experiment Station, College of Agriculture, The University of Arizona, Tucson, AZ, 22 pp.
Blum,F.A. 2009. Effective use of water (EUW) and not water-use efficiency (WUE) is the target of crop yield improvement under drought stress. Field Crops Research. 112(2-3):119–123.
Debaek,P and Aboudrare,A. 2004. Adaptations of crop manage to water-limited environments. European Journal of Agronomy. 21(4): 433–446.
Farre,F and Faci,J.M. 2009. Deficit irrigation in maize for reducing agricultural water use in a Mediterranean environment. Agricultural Water Management. 96:384–394.
Fereres,E.M and Soriano,A. 2007. Deficit irrigation for reducing agricultural water use. Journal of Experimental Botany. 58(2): 147–159.
Geerts,S and Raes,D. 2009. Deficit irrigation as on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas. Agricultural Water Management. 96:1275–1284.
Helweg,O.J. 1991. Functions of crop yield from applied water. Agronomy Journal. 83 (4), 769–773.
Liu,J., Wiberg,D., Zehnder,A and Yang,H. 2007. Modeling the role of irrigation in winter wheat yield, crop water productivity and production in china. Irrigation Science. 26:21–23.
Liu,W. Z., Hunsaker, D.J.,  Li,Y.S., Xie,X.Q and Wall, G.W. 2002 Interrelations of yield, evapotranspiration, and water use efficiency from marginal analysis of water production functions. Agricultural Water Management. 143–151.
Stegman,E.C., Musick,J.T., Stewart,J.I. 1980. Irrigation water management. In: Jensen, M.E. (Ed.), Design and Operation of Farm Irrigation Systems, Monograph No. 3. ASAE, St. Joseph, MI, pp. 763–816.