مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

4 دانشیار ، گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه سدهای زیر زمینی کاربردهای قابل توجه ای برای ذخیره آب دارند. معمولا" این سدها ، دارای حجمی به مراتب کمتر از سدهای سطحی هستند. بنابر این مدیریت بهره برداری از این سدها دارای اهمیت خاصی است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از مدل عددی PMWIN میزان آب قابل برداشت از مخزن سد زیرزمینی ده میان شهرستان راور در استان کرمان در قبال گزینه های مختلفی از شرایط پمپاژ مورد بررسی قرار گیرد، در همین راستا با اطلاعات جمع آوری شده از این منطقه، آبخوان توسط مدل سه بعدی با روش تفاضل محدود شبیه سازی و مورد واسنجی و صحت سنجی قرار گرفت. سپس مدل جهت شبیه سازی گزینه های مورد نظر استفاده شد. این مدل سازی نشان داد که همزمان با اولین آبگیری سد، نمی توان از چاهی که در مخزن ودر نزدیکی بدنه سد حفر شده حتی به میزان کم هم آبگیری کرد.  اما از سال دوم امکان برداشت از همان چاه به میزان کم وجود دارد و در صورت استفاده از چاهی در فاصله دورتر امکان برداشت بیشتر وجود دارد. همچنین تاثیر ایجاد گالری زیر زمینی در حالتهای مختلف بررسی شد و مشخص شد که تاثیر چندانی بر نرخ برداشت ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Underground Dams Management by Numerical Simulation (Case Study: Ravar Underground Dam in Kerman)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammad Mirzaee 1
  • saeedreza khodashenas 2
  • Mohammad Hadi Davoudi 3
  • Kamran Davari 4
1 MSc.. in Water Structures., Ferdowsi University of Mashhad., Mashhad., Iran
2 water engineering group professor'Mashhad ferdowsi university., Mashhad., Iran
3 Associate Professor., Soil Conservation and Watershed Manag. Res. Institute
4 Associate Professor., Water Engineering Deptartment, Ferdowsi University of Mashhad., Mashhad., Iran
چکیده [English]

Today, underground dams have very popular application for water storage. These dams due to special circumstances which require the choice of the construction site, surface dams are far less than the amount that will be important for the operational management of the dam .aquifer modeling and simulation with finite difference method was used for calibration and verification. The model was used to simulate the desired options. This modeling showed that with regard to the existing conditions at the time the first dam can corpse was in the reservoir and in near dam body dug due to limited network of the even to low as well as refilling possibility from the second year of the same wells and there is low in case the corpse was in distance possible harvesting more. Also the impact of underground gallery in different weird things was examined and it was clear that had no effect on the rate of harvest.
The modeling showed that with the first dam and reservoir near the dam can’t be drilled a well that even the low level of the water. But the second year the possibility to withdraw from there as well as low in the case of a well in the distance, there is the possibility of further withdrawals. The effect of underground galleries in different states was investigated and it was found that there is little impact on the harvest rate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ravar-e-Kerman
  • underground dam
  • Numericel model
  • water extraction
  • PMWin
امینی زاده بزنجانی، م.ر، لشگری پور، غ، غفوری، م.، 1389، متدولوژی پایش سد های زیر زمینی (مطالعه موردی پایش سد زیرزمینی راور کرمان)،  فصلنامه علمی و پزوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال اول، شماره 2، 57-43
سعادتی ، م. 1382، تعیین شاخص های مکان یابی جهت ایجاد سدزیرزمینی و شبیه سازی مدل ریاضی جریان در سد زیرزمینی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 صفاری ، ع.، اجل لوئیان، ر. ،1393، ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی سدهای زیر زمینی، نشریه زمین شناسی ایران، دوره 8 ، شماره 4، 2434-2413
طباطبایی یزدی ، ج. 1382،  بهره برداری از جریان آب زیرسطحی در آبراهه های فصلی با استفاده از سدهای زیرزمینی ، گزارش نهایی ، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
عاشوری،ا. 1380. مهندسی آبهای زیرزمینی، انتشارات کوشک
همتی نژاد،ح.، 1376، استفاده از مدل‌های آبهای زیرزمینی جهت تهیه طرحهای جامع آبهای زیرزمینی ،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس  
Das Gupta, A. 2000, Assessment of Groundwater Potential with Underground Dam In Phuket Island Of Thalaud ,http://www.iwra.siu.edu/pdf/Gupta.pdf
 Hasan, A.N. , Twala, B. , Marwala, T., 2014, Underground water dam levels and energy consumption prediction using computational intelligence techniques, Proceeding of Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications (CIVEMSA), ,IEEE International Conference , 94 - 99
Ishida.S, Kotok .M, Abe.E . 2003, Construction of Subsurface Dams and their Impaction the Environment "Materials and Geo environment, Vol .50, 149-152
Ishida, S., Tsuchihara, T., Yoshimoto, S., Imaizumi, M., 2011, Sustainable Use of Groundwater with Underground Dams, JARQ, Vol. 45, 51 - 61
Onder, H., Yilmaz, M., 2005, Underground dams, A tool of sustainable development and management of ground water resources, European Water journal, Vol. 11, 35-45
Ouerdachi, L.,  Boutaghane H.,  Hafsi R., Boulmaiz Tayeb T.,  Bouzahar F. 2012,  Modeling of Underground Dams Application to Planning in the Semi Arid Areas (Biskra, Algeria), Energy Procedia,  Vol. 18, 426–437
Yilmaz, M. 2003, Control of  Groundwater by Underground Dams, A thesis Submitted to the Graduate School of Natural and Applied Sciences of the Middle Technical University