برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گل مریم در شرایط کشت گلخانه‌ای شهرستان ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

به طور کلی هدف از آبیاری دست­یابی به عملکرد بهینه همراه با استفاده اقتصادی از آب براساس نیاز گیاه است. برنامه­ریزی صحیح آبیاری سبب جلوگیری از مصرف بیش از حد آب، پخش دقیق آب آبیاری و تولید بیش­تر محصول می­شود. برای برنامه­ریزی آبیاری ابتدا باید نیاز آبی گیاه تعیین شود. در تحقیق حاضر اقدام به تعیین نیاز آبی گل مریم(Polianthes tuberose L.)  در شرایط گلخانه­ای در سال 1392 شد. برای برآورد نیاز آبی گل مریم از روش بیلان آبی استفاده گردید. گلخانه مورد استفاده مجهز به سامانه آبیاری قطره­ای (نوار تیپ) بود. برای تعیین زمان شروع آبیاری از تانسیومتر استفاده گردید و آبیاری زمانی آغاز می­شد که مکش خاک به 30 سانتی­بار می­رسید. نیاز آبی گیاه گل مریم برای فصل رشد 144روزه (30 اردیبهشت تا 18 مهر) برابر 350 میلی­متر بدست آمد. متوسط تبخیر- تعرق واقعی گل مریم 5/2 میلی­متر در روز بود. حداکثر تبخیر- تعرق روزانه گل مریم، در شروع گلدهی گیاه اتفاق افتاد. ضرایب ماهانه گل مریم بر اساس داده­های تشت تبخیر کلاس A داخل گلخانه، بین 5/0 تا 7/0 بدست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Requirement and Crop Coefficient of Polianthes tuberose L. in Varamin

نویسندگان [English]

  • Akram Delavar 1
  • Seyed Majid Mirlatifi 2
  • Ghasem Zarei 3
1 Graduated Student, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran., Iran
2 Associate Professor, Dept. of Irrigation and Drainage Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Agricultural Engineering Research Institute., Karaj., Iran
چکیده [English]

The main purpose of irrigation is to achieve an optimum amount of yield with an economical use of water according to the crop water requirement. An improved irrigation scheduling would lead to the reduction of the excess water use, and the enhancement of crop production. In order to develop a proper irrigation scheduling, actual crop water requirement must be determined. Accordingly, it was attempted to determine the water requirement of tuberose (Polianthes tuberose L.) irrigated by a drip irrigation system and grown in a glass greenhouse located in Varamin during 1392. In order to calculate the water requirement of the tuberose, a simple water balance method was applied. . Tensiometers were installed at two soil depths and were used to determine the time of irrigation events. Irrigation was applied at any time when the soil suction reached to 30 centibar. The Water requirement of Polianthes tuberose for a 144 day growing season (Jun. to Oct.) was found to be 350 mm. The average actual evapotranspiration of Polianthes tuberose was 2.5 mm/day. Based on the data collected from a Class A evaporation Pan located inside the greenhouse, the monthly crop coefficients for tuberose were between 0.5- 0.7. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trickle Irrigation
  • Tensiometer
  • evapotranspiration
  • Evaporation pan
  • Irrigation management
ابراهیمی بیرنگ،ن. 1384. برآورد نیاز آبی گیاهان گلخانه­ای. کارگاه فنی- آموزشی روش­های آبیاری میکرو. انتشارات کمیته ملی آّبیاری و زهکشی.
امیری،م.ج.، عابدی کوپایی،ج و اسلامیان،س. 1387. تعیین ضریب تشت کاهش یافته و کلاس A به منظور تخمین نیاز آبی در گلخانه. دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب.
چیذری،ا.ح.، یوسفی،ع و موسوی،س.ح. 1385. بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان صادراتی ایران. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 55: 66-47.
خیری،ع.، خلیقی،ا.، مستوفی،ی و نادری،ر. 1389. تأثیر غلظت­های مختلف جیبرلین و 6- بنزل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پرپر. مجله به زراعی کشاورزی. شماره 1: 20- 9.
خلج،م.ع و ادریسی،ب. 1392. اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes tuberose L. 'Double'). نشریه علوم باغبانی 1:37: 59-66.
شهابی­فر،م.، عصاری،م.، کوچک­زاده،م و میرلطیفی،س.م. 1389. ارزیابی برخی از روش­های محاسباتی تبخیر – تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از داده­های لایسیمتری در شرایط گلخانه­ای. مجله پژوهش آب در کشاورزی 24 :1.:20- 13.
عابدی کوپایی،ج.، اسلامیان،س.س و زارعیان،م.ج. 1390. اندازه­گیری و مدل سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی گوجه­فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه، مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای. سال دوم. شماره7: 63- 51. 
علیزاده،ا. 1383. رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات آستان قدس رضوی. 470 ص.
فتحعلیان،ف.، موذن زاده،ر و نوری­امامزاده­ایی،م. 1388. ارزیابی و برآورد تبخیر– تعرق خیار گلخانه­ای در مراحل مختلف رشد. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 23، شماره4، ص. 27-16.
فتحی،پ و کوچک زاده،م. 1383. تخمین تعرق خیار گلخانه­ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. مجله علوم خاک و آب. جلد 18(2): 218- 208.
قیصری،م.، میرلطیفی،س.م.، همایی،م و اسدی م.ا. 1385. تعیین نیاز آبی ذرت علوفه­ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. (26)7. 142- 125.
وزیری،ژ.، سلامت،ع.ر.، انتصاری،م.ر.، مسچی،م.، حیدری،ن و دهقانی­سانیچ،ح. 1387. تبخیر- تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه­ی آب مورد نیاز گیاهان). انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، چاپ اول. 389 ص.
Bailey,B.J., Montero,J.I., Biel,C., Wilkinson,D.J., Anto´n,A and Jolliet,O. 1993. Transpiration of Ficus Benjamina: comparison of measurements with predictions of the Penman–Monteith model and a simplified version. Agricultural and Forest Meteorology 65: 229–243.
Baille,A. 1994. Principles and methods for predicting crop water requirement in greenhouse environment. INRA-CIHEAM, Cahries Options Mediterraneennes. Vol. 31: 177-180.
Baille,M., Baille,A and Laury,J.C. 1994. A simplified model for predicting evapotranspiration rate of nine ornamental species vs. climate factors and leaf area. Science Horticulture. 59: 217–232.
Baille,M., Baille,A and Delmon,D. 1994. Microclimate and transpiration of  greenhouse rose crops. Agricultural and Forest Meteorology 71(1–2):83-97.
Blanco,F.F and Folegatti,M.V. 2003. Evapotranspiration and crop coefficient of cucumber in greenhouse. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambieental 7(2): 285-291.
Caballero,M., Mansito,P and Zieslin,N. 1996. Water use and crop productivity of roses growing on volcanic lapilli (Picon) in Canary Islands. Acta Horticulturae, 424: 41-44.
Chartzoulakis,K and Drosos,N. 1995. Irrigation requirements of greenhouse vegetables in Crete. INRA-CIHEAM, Cahiers Options Mediterraneennes 31. 215-221.
Chartzoulakis,K and Drosos,N. 1997. Water requirement of greenhouse grown pepper under drip irrigation. Acta Horticulturae, 449 1: 175-181.
Cirrito,M., Vita,M and Zizzi,G.V. 1981 Different watering rates and mulching in the culture of tuberose for rhizome enlargement. Annali dell"lstituto Sperimentale per la Floricolture, 12: 53-65.
Doorenbos,J and Pruitt,W.O. 1977. Crop water requirement. Food and Agricultural Organization of the United Nations. FAO Irrigation and Drainage. Paper No. 24. Rome. 144 p.
Fernandes,C., Corá,J.E and Campos de Araújo,J.A.. 2003. Reference evapotranspiration estimation inside greenhouse. Scientia Agricola, 60:3. 591-594.
Fernandez,M.D., Gallardo,M., Bonachela,S., Orgaz,F and Fereres,E. 2000. Crop coefficient of a pepper crop grown in plastic greenhouses in Almeria, Spain. ISHS Acta Horticulturae, 537: III International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops.
Eliades, G. 1988. Irrigation of greenhouse grown cucumbers. Science Horticulture. 63(2): 235-240.
Halepyati,A., Sujatha,K and prabhakar,M. 1995. Growth, yield, water relation and its use in tuberose (Polianthes tuberosa) as influenced by irrigation regime and nitrogen level. Indian Journal of Agricultural Sciences, 65 :12. 866-9.
Keller, J and Bliesner,R.D. 1990. Sprinkle and trickle irrigation. New York: Van Nostrand Reinhold, U.S.A.
Mpusia,P.T.O. 2006. Comparison of water consumption between greenhouse and outdoor cultivation. MSc. Thesis. International institute for geo-information science and earth observation, Enschede, Netherlands. 75p.
Orgaz,F., Fernandez,M.D., Bonachela,S., Gallardo,M and Fereres,E. 2005. Evapotranspiration of horticultural crops in an unheated plastic greenhouse. Agricultural Water Management, 72: 81-96.
Prihar,S.S and Sandhu,B.S. 1987. Irrigation of field crops-principles and practices. ICAR, New dehli. India.
Rana,G. and Katerji,N. 2000. Measurement and estimation of actual evapotranspiration in the field under Mediterranean climate: a review. European Journal of Agronomy, 13: 125–153.