اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 700 در آبیاری قطره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات کاربرد سطوح مختلف آب، تراکم بوته و آرایش کاشت  بر کارائی مصرف آب ذرت دانه­ای رقم سینگل کراس کرج 700  (KSC700) با استفاده از سامانه آبیاری قطره­ای با استفاده از نوار آبده طرحی با چهار سطح آبیاری، سه تراکم بوته و دو آرایش کاشت  طی دو سال در کرج انجام شد. طرح آماری مورد استفاده، کرت­های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی در سه تکرار بود. کرت­های عمودی شامل چهار تیمار آبیاری 50، 75 ، 100 و 125 درصد تأمین نیاز آبی کامل و کرت­های افقی شامل سه تراکم 65، 75 و 85 هزار بوته در هکتار وکرت­های فرعی نیز شامل دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه بود. نتایج به­دست آمده نشان داد که افزایش سطح آبیاری از 50 تا 125 درصد تأمین نیاز آبی اثر مطلوبی بر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، ارتفاع اولین بلال، قطر ساقه، قطر بلال، قطر چوب بلال، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، وزن بیوماس، طول بلال، وزن دانه، قطر دانه و وزن چوب بلال داشت. عملکرد دانه با افزایش میزان آب مصرفی، افزایش یافته است به­طوری که سطح آبیاری 125 و 50 درصد تأمین نیاز آبی به ترتیب در سال­های اول و دوم با میانگین­ عملکرد 53/12، 502/0 و 41/12، 46/3 تن در هکتار بیش­ترین و کم­ترین عملکرد را به خود اختصاص دادند و در هر دو سال اختلاف معنی­داری در سطح 1%  از خود نشان دادند. این بدان معنی می­باشد که ذرت گیاهی است آب­دوست و در مقابل کم آبی یا تنش آبی بسیار حساس می­باشد. وزن ماده خشک وکارائی مصرف آب کلیه تیمارهای آزمایشی نشان داد  تیمارهائی که در گروه سطح آبیاری 125 درصد تأمین نیاز آبی قرار دارند با حداکثر مقدار و تیمارهائی که در گروه سطح آبیاری 50 درصد تأمین نیاز آبی قرار دارند حداقل مقدار را دارند و در هر دو سال اختلاف معنی­داری در سطح 1% داشتند. با عنایت به نتایج حاصله، در شرایطی که محدودیت منابع آبی وجود داشته باشد با تأمین 75 درصد نیاز آبی با سیستم آبیاری قطره­ای با استفاده از نوار آبده، با تراکم 75000 بوته در هکتار و آرایش کشت یک ردیف  و در شرایطی که محدودیت منابع آبی وجود نداشته باشد با تأمین100% نیاز آبی با تراکم 75000 بوته و آرایش کشت دو ردیف برای حصول حداکثر عملکرد دانه و کارائی مصرف آب قابل توصیه به کشاورزان می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Tape Drip Irrigation and Irrigation Levels on Yield of Corn (KSC 700-)

نویسندگان [English]

  • Shahram Ashrafi
  • Seyed Hossein Sadrghaen
Assistants Professor of Agricultural Engineering Research Institute
چکیده [English]

Two years field experiment were carried out  in order to evaluate the effects of different irrigation levels, plant density and planting patterns on water productivity of corn (KSC700 variety) using tape drip irrigation system in Karaj. The experimental design was laid out as split plot design based on randomized complete blocks with three replications. Main plots were four irrigation levels: 50%, 75%, 100% and 125% ET and sub plots were three plant densities: 65000, 75000 and 85000 plants  per hectare and sub-sub plots were two planting patterns, one and two row plant per bed. Results showed that increasing the levels of irrigation from 50% to 125%, has a significant effects on yield, plant high, high of first corn, diameter of steam, diameter of corn, number of corn grain row, number of grain per row, biomass weight, length of corn, grain weight, weight of 1000 grain and weight of the corn wood. Results of two years experiments showed that grain yield increases by irrigation levels. The minimum and maximum yield values for 50% and 125% ET were 0.502, 12.53 and 3.46, 12.41 tons  per  hectare  in years of 2003 and 2004  respectively. The deviation in yield at irrigation levels of 50% and 125%ET had significant difference (α=1%) for both years. This means that, corn is a plant which is highly sensitive to deficit irrigation. The biomass and water use efficiency of 125% and 50% ET irrigation treatments had maximum and minimum values respectively which had significant differences at α=1% in both years. Considering the results obtained from this field experiment, in order to obtain maximum water productivity in areas where the water resources is limited, and areas where water resources are good, tape drip irrigation system can be used for corn production by applying 75% and 100% of the crop water  requirement, and one row  and two row planting patern with 75000 plant densities per hectare in both areas respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tape Drip Irrigation
  • Crop Density
  • Crop Pattern
  • Corn
  • Water Use Efficiency
اسدی،ر و اسدی ر. 1391. تأثیر کم­آبیاری ذرت دانه­ای با استفاده از سیستم آبیاری قطره­ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارائی مصرف آب. مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 26. شماره 2 . 198-209.
افشار،ه.،  اشرفی،ش و حسن زاده مقدم،ه. 1386. کاربرد آبیاری
 قطره­ای زیرسطحی و سطوح مختلف آبیاری در زراعت ذرت
 دانه­ای رقم کرج 700 در منطقه مشهد.  سمینار علمی طرح ملی .آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. ص: 283-293.
افشار،ه و صدرقاین،س.ح. 1392. اثر سطوح مختلف مختلف آب، تراکم بوته، و آرایش کاشت بر بهره­وری آب ذرت دانه­ای در سیستم آبیاری قطره­ای نواری زیرسطحی. مجله آب و خاک. جلد 27. شماره 6. ص:1145-1152.
   نجفی،ا.،. نادور،ا.ر و چقماقی یزدی،م. 1385. بررسی اثر تراکم و فاصله ردیف بر کارآیی مصرف آب و درصد پروتئین ذرت سیلویی. خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. تهران. پردیس ابوریحان. 5 -7 شهریور.
شکاری،ف. 1377. بررسی اثرات تراکم کاشت بر روی کیفیت و کمیت ذرت سیلویی 604 در تاریخ کاشت های مختلف. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج. 13-9 شهریور.
Al-Omran,A.M., Sheta,A.S.  Falatah,A.M and Al-Harbi. A.R.  2004. Effect of drip irrigation on squash (cucurbitapepo) yield and water- use efficiency in sandy calcareous soils amended with clay deposits. Agriculture Water Managment. 37: 111-112.
Bangal,G.B., Hondhe,R.B  and Kalbande. D.H. 1986. Evaluation of water saving in tomato by trickle method of irrigation. Handbook of Irrigation. India.
Camp,C.R., Sadler,E.J and Busscher,W.J. 1989. Subsurface and alternate middle micro irrigation for the southeastern coastal plain. Transaction of the American Society of Agricultural Engineering 32 (2): 451-456.
Clark,R.N. 1979. Furrow, sprinkler, and drip irrigation efficiencies in corn. ASAE  paper No. 79-2111. St. Joseph, Mich. ASAE.
Darusman,A., Khan,H.,  Stone,L.R.,  Spurgeon,W.E  and Lamm,F.R. 1997. Water flux below the root zone vs. Irrigation amount in drip-irrigated corn. Agron. J. 89, 375–379.
Cox,W.J. 1997. Corn silage and grain yield response to plant densities. Journal Prod. Agric. 70:405-410.
Eck,H.V. 1984. Irrigated corn yield response to nitrogen and water. Agron. J. 76 (3): 421-428.
Earley,E.B., MCLL Rath,W.O., Sief,R.D and Hageman,R.H. 2001. Effects of shade applied at different of plant development on corn production .Crop .Sci.7:151-159.
Early,E.B., Miller,R. J  and.Seif, R.D. 1966. Effects of shade on maize production under field conditions .Crop Sci.6:1- 7.
Hillel,D and Guuron,Y. 1973. Relation between evapotranspiration rate and maize yield. Water Resources Research. 9(3): 743-748.
Howell,T.A., Yazar,A.A.,   Schneider,D., Duser,D.A.  and Copeland,K.S. 1995. Yield and  water use efficiency of corn in response to Lepa irrigation. Transaction of the ASAE 38 (6): 1737-1747.
Lamm,F.R., Royers,D.H  and Manges,H.L. 1994. Irrigation seheduling with planed soil water depletion. Transaction of the ASAE 37 (5): 1491-1497.
Ling,S.S.M., Hobbell,J.N Tsou,S.C.S and Splittstoesser,W.E. 1983. Drip Irrigation and tomato yield under tropical conditions. Hortscience.18(4): 460-461.
Osorio,U.A., Torres,H.A and Riva,M.F. 1983. Yields of tomato with drip Irrigation orstright or winding furrow irrigation in the Azapa valley IDESIA.
Peet,M. 2004. Sweet corn . http//:www.cals . ncsu. Cdu/  sustainable/ peet / profiles/ c17 sweet. Htm 1.
Sabindemetes,M and Pellerin,S. 1992. Effect of mutual shading on the emergence of nodal and root/shoot ratio of maize. Plant and Soil .147:87-93.
Sangoi,L., Gracietti,M.A.,  Rampazzo,C  and Bianchetti, P. 2002. Response of Brazilian maize hybrids from different eras to changes in plant density. Field Crop Research. V. 79. Issue 1. Pages: 39-51.
Sakellariou,M., Papalexis,D.N.  Nakos,L.K  and Kalav, R. 2007. Methods on growth and energy production of sweet sorghum (Var. keller) on a dry year in Greece. University of Thessaly, school of Agricultural sciences. Department of Agriculture, crop production and Rural Enviroment Hydraulics Laboratry. Volos. Greece.
Sivanappan,P.K. 1988. Economic of Drip Irrigation for Various Crops in India. Fourth International Micro irrigation Congress. October 23-26. Albury. Wodonga. Australia.
Sander,J.Z and Bastiaanssen,W.G. 2004. Review of measured crop water productivity values for irrigation wheat, rice, cotton and maize. Agricultural Water Management. 69:115-133.
Stewart,J.I., Hagan, R.M.,  Pruitt,W.O., Danielson,R.E Franklin,W.T.,  Hanks,R.J.,  Rile,J.P  and Jackson E.B. 1977. Optimizing crop production through control of water and salinity levels in the soil. PRWG151-1. Utah water Research laboratory, College of Engineering, Utah State University. Logon.
Wilcox,J.R. 1974. Response of three soybean strains to equidistant and spacing. Agronomy Journal. 66:409-412.
Yadav,K.S., Jain,S.C   and Kushwaha,H.S. 1993. Effect of crowing system in relation to planting pattern on growth and yield of cotton. Agricultural Science Digest Karnal. 13: 181-184.
Yongqiang,Z., Eloise,K and Y Qiang Y. 2004. Effect of soil water deficit on evapotranspiration. crop yield and water use efficiency in the North China Plain. Agricultural Water Management. 64:107-122.