بررسی استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در ارزیابی وضعیت خشک‌سالی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان‌شمالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

2 علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی، گروه مهندسی آب


عنوان مقاله [English]

Investigate of Using of Vegetation Indices Based on Satellite Imagery in Assessing Agricultural Drought (Case Study: North Khorasan Province in Iran)

نویسندگان [English]

  • Samira Nouri 1
  • Seyed Hossein Sanaei Nejad 2
  • Kamran Davari 3
1 in Department of water engineering, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of water engineering, agriculture faculty, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
3 ferdowsi Mashhsd university, water enginiering department