کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 Freedoms University of Mashhad

5 استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه فردوسی مشهد

6 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، کرج، ایران


عنوان مقاله [English]

Quantifying Stress of Human Activities on Availability of Groundwater Resources of Karkheh River Basin

نویسندگان [English]

  • samaneh ashraf 1
  • amin alizadeh 2
  • mohammad Mousavi-Baygi 3
  • Mohammad Bannayan 4
  • mahdi JabbariNoghabi 5
  • Hossein Dehghanisanij 6
1 ferdowsi
2 Professor, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
4 Freedoms University of Mashhad
5 Assistant Professor, Department of Statistic, Faculty of Mathematics and Statistics Science, Ferdowsi University of Mashhad
6 Associate Researcher, Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Alborz, Iran