تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده‌های سنجش از دور و الگوریتم سبال

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران


عنوان مقاله [English]

Determination of maize water requirement and crop coefficient using remote sensing data and SEBAL algorithm

نویسندگان [English]

  • mohammah Esmaiel kamali 1
  • alireza Faridhoseini 2
  • hossien Ansari 3
  • Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi 4
1 PhD student, Water Engineering-Irrigation and Drainage, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Associate professor, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad.
3 Professor, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
4 Water Engineering Department, University of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources., Sari., Iran