اثرات برهمکنش ورمی‌کمپوست و کم‌آبیاری بخشی ریشه بر میزان مصرف آب، عناصر غذایی پر‌مصرف و کم‌مصرف در گیاه ذرت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری

3 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران


عنوان مقاله [English]

The Interaction Effects of Vermicompost and Partial Root Zone Drying on Water Consumption, Macro and Micro Nutrients of Maize

نویسندگان [English]

  • sohrab . Azizpour 1
  • Ali Shahnazari 2
  • mirkhalegh Ziatabar Ahmadi 3
  • Fatemeh Karandish 4
1 PhD student of Irrigation and Drainage, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Sanru
3 Professor, Department of Irrigation, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
4 Assistant Professor, Water Engineering Department, University of Zabol., Zabol., Iran