ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه‌های آب محور در غرب کشور (مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری و زهکشی سد گاوشان)

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

2 2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

3 3- استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

4 4- دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران.


عنوان مقاله [English]

Evaluation of social effects of water-oriented projects in west of Iran( case studies: irrigation and drainage networks of Gavoshan dam)

نویسندگان [English]

  • amir Aazami 1
  • amir hossien Alibaygi 2
  • ali asghar Mirakzadeh 3
  • alireza Darban Astane 4
1 PhD student in Agricultural development, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 2- PhD student in Agricultural development, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistance Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 5- Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran