تاثیر طول آب‌بند قائم بر گرادیان خروجی پایین‌دست بندهای انحرافی با استفاده از نگاشت همدیس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه‌های هیدرولیکی و عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران مؤسسه آموزش عالی اسرار، مشهد

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران


عنوان مقاله [English]

Effects of cutoff length in the downstream exit gradients of diversion dams using conformal mapping

نویسندگان [English]

  • hossien Mojtahedi 1
  • mahmood Maghrebi 2
1 M.Sc. of Hydraulic Structures and Faculty member of Civil Engineering Department, Asrar Institute of Higher Education, Mashhad.
2 Prof. of Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Ferdowsi Univ. of Mashhad, Mashhad