استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه‌سازی دمای مخزن

نویسندگان

1 گروه عمران آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران - تهران، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، واسنجی اتوماتیک مدل کیفیت آب در شبیه‌سازی دمای مخزن می‌باشد. در این مطالعه، از مدل CE-QUAL-W2 جهت شبیه­سازی دمای آب مخزن سد علویان واقع در استان آذربایجان­شرقی استفاده شد. تحلیل عدم قطعیت در بعضی مدل‏ها مانند CE-QUAL-W2 به دلیل پیچیدگی و هزینه محاسباتی بالا بسیار مشکل بوده و بسیار نادر است. در این تحقیق، جهت واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل CE-QUAL-W2 از نسخه دوم الگوریتم برازش متوالی عدم قطعیت یا همان SUFI-2 استفاده گردید. نتایج حاصل با استفاده از معیار میانگین خطای مطلق به­عنوان تابع هدف و دو فاکتور اندازه‌گیری عدم قطعیت  و  مورد ارزیابی قرار گرفتند. واسنجی مدل در دوره آبان­ماه سال 1386 تا شهریور سال 1387 و اعتبارسنجی آن در طی مهرماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 1388 انجام گرفت. میانگین خطای مطلق دما در دوره واسنجی و تایید مدل به ترتیب 27/1 و 76/1 درجه سانتی­گراد شبیه‌سازی گردید. مقدار فاکتور عدم قطعیت  در دوره واسنجی و تایید مدل به ترتیب 53/0 و 4/0 بدست آمد. نتایج نشان دهنده همگرایی مناسب داده‌های مشاهداتی و اندازه‌گیری شده در طول دوره شبیه‌سازی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using SUFI-2 Algorithm in Automatic Thermal Calibration and Uncertainty Analysis of Two-Dimensional CE-QUAL-W2 Model

نویسندگان [English]

 • MohammadTagi Alami 1
 • habibeh Abbasi 2
 • mohhammad hossien Niksokhan 2
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz,Iran
2 Ph.D Candidate, Dept. of Civil Eng., University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is automatic calibration of water quality model to simulate water temperature. In this study, CE-QUAL-W2 was applied to simulate water temperature in the Alavian dam reservoir located in East-Azarbayjan province. Uncertainty analysis in some models such as CE-QUAL-W2 is difficult and very rare, because of their complexity and high computational cost among other models. Sequential Uncertainty Fitting (SUFI-2) was used to calibrate and analyze the uncertainty of CE-QUAL-W2 model. The performance of SUFI-2 was evaluated using the Absolute Mean Error (AME) as an objective function. Uncertainty statistics used were the  and . Model calibration was accomplished during November 2007 to September 2008 and later validated during the period from August 2008 to September 2009. After simulating the water level, the temperature was simulated with an Absolute Mean Error 1.27 and 1.76 ºC during the calibration and validation periods, respectively. The  have been calculated as 0.53 and 0.4 during the calibration and validation periods, respectively. The results showed vertical temperature profiles of the calibrated model agree closely with the measured data.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calibration
 • CE-QUAL-W2 Model
 • SUFI-2 Algorithm
 • Uncertainty
 • Water Temperature Simulation
افشار،ع.، سعادت‌پور،م. 1388. تغذیه‌گرایی مخازن سدها: مدل‌سازی دوبعدی مخزن کرخه، مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب. 20 .3: 80 - 93.
بسالت‌پور،ع.ا.، حاج عباسی،م.، ایوبی،ش و جلالیان،ا. 1393. تعیین الگوریتم مناسب برای واسنجی مدل SWAT جهت شبیه‌سازی رواناب روزانه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز بازفت، جنوب غربی ایران. منابع آب و توسعه.2. 4 .7: 13 - 26.
سعادت پور, م.، افشار، ع.، ۱۳۸۵. کالیبراسیون مدل کیفی دما در سیستم مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران.
کاظمی الموتی, ح., افشار, ع., سعادت پور, م.، 1394. کالیبراسیون اتوماتیک مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 در مدلسازی دمای آب مخزن سد کرخه با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز PSO. مجله آب و فاضلاب،23(4)، صفحات 2 تا 12.
کشاورز،ک.، علیزاده،ح.، 1394. بررسی عملکرد الگوریتم کالیبراسیون مبتنی بر عدم قطعیت SUFI-2 در مدل‏سازی کیفیت آب. دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری.
Abbaspour,K.C., Johnson,C.A., Van Genuchten,M.Th. 2004. Estimating uncertain flow and transport parameters using a sequential uncertainty fitting procedure, Vadose Zone Journal. 3: 1340-1352.
Bilondi,M.P., Abbaspour,K.C and Ghahraman,B. 2013. Application of Three Different Calibration-Uncertainty Analysis Methods in a Semi-Distributed Rainfall-Runoff Model Application, Middle-East Journal of Scientific Research. 15.9: 1255-1263.
Cole,T.M., Wells,S.A. 2015. CE-QUAL-W2: A Two-dimensional, laterally averaged, hydrodynamic and water quality model, version 3.72 users manual. Washington, DC: US Army Corps of Engineers.
Cooper,V.A., Nguyen,V.T.V., Nicell,J.A. 1997. Evaluation of global optimization methods for conceptual rainfall-runoff model calibration.” Journal of Water Science and Technology. 36.5: 53-60.
McIntyre,N.R. 2004. Analysis of Uncertainty in River Water Quality Modelling, PhD dissertation. Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London.
Mulligan,A.E., Brown,L.C. 1998. Genetic algorithms for calibrating water quality models. Journal of Environmental Engineering. 124.3: 202-211.
Neitsch,S.L., Arnold,J.G., Kiniry,J.R., Williams,J.R. 2011. Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation: Version 2009, U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service, Grassland, Soil and Water Research Laboratory, Temple, TX and Blackland Research and Extension Center, Texas AgriLife Research, Temple, TX. Texas Water Resources Institute Technical Report No. 406. 2011. Available: http://swatmodel.tamu.edu/documentation/. Accessed on [2015-06-27].
Shojaei,N. 2014. Automatic Calibration of Water Quality and Hydrodynamic Model (CE-QUAL-W2), M.Sc. Thesis, Portland State University.
Wu,H., Chen,B. 2015. Evaluating uncertainty estimates in distributed hydrological modeling for the Wenjing River watershed in China by GLUE, SUFI-2 and ParaSol methods. Ecological Engineering.76: 110-121.
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 67
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 111-118
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1396
 • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1397