استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه‌سازی دمای مخزن

نویسندگان

1 گروه عمران آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران - تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Using SUFI-2 Algorithm in Automatic Thermal Calibration and Uncertainty Analysis of Two-Dimensional CE-QUAL-W2 Model

نویسندگان [English]

  • MohammadTagi Alami 1
  • habibeh Abbasi 2
  • mohhammad hossien Niksokhan 2
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz,Iran
2 Ph.D Candidate, Dept. of Civil Eng., University of Tabriz, Tabriz, Iran