ارزیابی خشک‌سالی در بیرجند با تاکید برشاخص خشک‌سالی پالمر واسنجی شده و عملکرد نسبی محصول گندم دیم

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل

3 گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند


عنوان مقاله [English]

Drought Analyzing in Birjand with emphasis on Calibrated Palmer Drought severity Index and Relative Yield of Rain-fed Wheat Crop

نویسندگان [English]

  • fatemeh Hajiabadi 1
  • farzad Hasanpour 2
  • mostafa Yaghoubzade 3
  • hossien Hammami 4
1 Phd Student ,Department of Water Engineering, College of water and soil, University of Zabol, Zabol,Iran
2 Associate Professor , Department of Water Engineering, College of water and soil, University of Zabol, Zabol,Iran
3 Assistant Professor , Department of Water Engineering, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
4 Assistant Professor , Department of Agronomy and PlanBreeding, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran