بررسی مقایسه‌ای مدل متداول و واسنجی شده شماره منحنی در برآورد سیلاب و رواناب (حوضه‌های مورد مطالعه: گالیکش، تمر، وطنا، کچیک و نوده در استان گلستان)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ۀ گرگان، ایران


عنوان مقاله [English]

Comparative assessment of conventional and calibrated curve number models in flood and runoff estimation (Studied Catchments: Galikesh, Tamer, Nodeh, Kechik and Vatana in Golestan province)

نویسندگان [English]

  • sanaz Daei 1
  • Meysam Salarijazi 2
  • khalil ghorbani 3
  • Mehdi Meftah Halaghi 4
1 MSc. of Water Resources Engineering, Faculty of Water and Soil Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Water Engineering Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Associate Professor, Department of Water Science and Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Soil & Water Dep. university of Grgan natural resources & Agricultural science, gorgan,Iran;