ارایه رابطه‏ ای جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس‏ سازی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه یوتا


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Approach to Water Infiltration Based on the Scale Method

نویسندگان [English]

  • Marjan Ghoochanian 1
  • bijan Ghahreman 2
  • ali naghi Ziaee 2
  • morteza Sadeghi 3
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor Department of Water Engineering ,College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Respectively
3 Research Assistant Professor Utah State University