محاسبه تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از سنجش از دور و کم‌ترین داده زمینی (مطالعه موردی دشت قزوین)

نویسندگان

1 مربی گروه عمران موسسه آموزش عالی اسرار، مشهد، ایران

2 کارشناس بخش پایش ماهواره‌ای زمین، سازمانی فضایی ایران، مرکز ماهدشت

3 دانشجوی ارشد رشته منابع آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران،


عنوان مقاله [English]

Potential Evapotranspiration Calculation Using Remote Sensing With Minimal Amount of Ground Data

نویسندگان [English]

  • maziyar bahrami 1
  • ali Mokhtari 2
  • mahdi bahrami 3
1 Assistant professor in civil engineering department of Asrar University, Mashhad, Iran
2 Engineer at Iranian space agency, the national earth observation center, Mahdasht, Alborz.
3 Water resources management student of irrigation and reclamation engineering department, University of Tehran,