مدل سه بعدی کانال‌های انتقال آب مرکب با بستر صلب و آبرفتی برای تعیین توزیع سرعت و رابطه دبی- اشل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

Three-dimensional model of compound channel with rigid and alluvial bed for determination of velocity distribution and discharge-stage relationship

نویسندگان [English]

  • farzad Darvish Mojeni 1
  • Saeed Reza Khodashenas 2
  • abdolreza zahiri 3
1 M.Sc.Student, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
2 Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad,
3 Associate Prof, Water Engineering Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources