مدل‌سازی هیدرولیکی شبکه آب‏رسانی فضای سبز با استفاده از EPANET و پیش‌بینی مشخصات هیدرولیکی آن به کمک هوش مصنوعی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 مهنندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان


عنوان مقاله [English]

Hydraulic modeling of water supply network of green spaces using EPANET and prediction of hydraulic characteristics using artificial intelligence

نویسندگان [English]

  • saeed farzin 1
  • Sayed-Farhad Mousavi 2
  • mohammad reza hassanvand 3
  • amir hossien Salimi 3
  • mahsa Doostmohammadi 4
1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Water Engineering and Hydraulic Structures, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
4 M.Sc. Student, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.