ارزیابی روش‌های تعیین حریم کیفی چاه‌های شرب با استفاده از مدل عددی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری منابع آب،گروه علوم و مهندسیآب، دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Methods for Determining the Drinking Wellhead Protection Area Using Numerical Model (Case study: Birjand plain)

نویسندگان [English]

  • mohsen Azizi 1
  • Ali Shahidi 2
1 PhD Student, Department. of Science and Water Engineering, UniversityofBirjand
2 Assistant professor Department Water Engineering University of Birjand ., Birjan., Iran