شبیه‌سازی عددی و تحلیل تأثیر پارامترهای بیلان و نیروگاه شهید مفتح بر افت سطح آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه‌‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation and Analysis of the Influence of Budget Parameters and Powerhouse Shahidmofateh on Groundwater Level Drawdown in Kabudarahang Plain

نویسندگان [English]

  • saeed farzin 1
  • Hojat Karami 2
  • Mohammad Reza Hassanvand 3
  • Amir Hossein Salimi 3
  • Elham Zamiri 4
1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 professor semnan
3 msc student
4 msc student