تعیین ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی با بکارگیری دریچه جانبی در شبکه‌های آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گرگان

2 گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ۀ گرگان، ایران


عنوان مقاله [English]

تعیین ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی با بکارگیری دریچه جانبی در شبکه‌های آبیاری

نویسندگان [English]

  • mahla tajari 1
  • amir ahmad dehghani 1
  • Mehdi Meftah Halaghi 2
1 gorgan
2 Soil & Water Dep. university of Grgan natural resources & Agricultural science, gorgan,Iran;