ارزیابی سه روش ریزمقیاس‌نمایی در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی تحت تاثیرتغییراقلیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند

3 عضوهیات علمی/دانشگاه بیرجند

4 دانشگاه بیرجند


عنوان مقاله [English]

The evaluation of the three downscaling methods in Meteorological droughts forecastingunder the effects of climate change

نویسندگان [English]

  • Mostafa Yaghoobzadeh 1
  • mahdi Amirabadizadeh 2
  • Hossein khozeymehnezhad 3
  • zahra zeraatkar 4
1 Assistant Professor, Department of Science and Water Engineering, University of Birjand., Birjand., Iran
2 Assistant Professor, department of science and water engineering, university of birjand
3 Faculty member/university of birjand
4 birjand university