بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال-های آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشهد

2 استاد گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران


عنوان مقاله [English]

Hydraulic study and Design of modified flap gate to automate the water level control in canals

نویسندگان [English]

  • ali Rabiee Moghadam 1
  • saeedreza khodashenas 2
  • ali naghi ziaie 1
1 M. Sc. Student of Hydraulic Structures, Ferdowsi University of Mashhad
2 water engineering group professor'Mashhad ferdowsi university, Iran