استفاده از روش AHP در بهینه‌سازی چند معیاره غیرخطی تخصیص آب مخازن با لحاظ معیارهای برابری و کارایی (مطالعه موردی: تخصیص آب مخزن سد گیوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 تبریز


عنوان مقاله [English]

Application of AHP method for optimization of nonlinea multi - criteria water allocation of reservoirs in terms of equality and efficiency criteria (case study: water allocation of reservoir of Givi dam)

نویسندگان [English]

  • MohammadTagi Alami 1
  • hamid fazaeli 2
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz,Iran
2 tabriz