بررسی خشک‌سالی با استفاده از دو شاخص خشکی دما- گیاه TVDINDVIوTVDILAI مبتنی بر تصاویر سنجنده MODIS در مقیاس منطقه‌ای (مطالعه موردی : استان خراسان شمالی )


عنوان مقاله [English]

Drought monitoring using TemperatureVegetation Dryness Index(TVDI)from MODIS satellite images on a regional scale