تأثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری، رژیم کودی و استفاده از بذور بوجاری شده بر کارایی مصرف آب در مزارع جو منطقه‌ی میاندوآب


عنوان مقاله [English]

Effects of Changing Border Dimensions, Fertilizer Application Program and Using the Winnowed Seeds on Water Use Efficiency in Barley Fields in Miandoab Region