باز طراحی شبکه آبیاری تحت‌فشار دشت فتحعلی مغان به ‌روش گروه‌بندی ارتفاعی اراضی


عنوان مقاله [English]

Redesign of pressurized irrigation network of Fath Ali Moghan plain using the grouping intakes