بررسی کارایی مدل KNN و درخت M5 در مدل‌سازی جریان رودخانه: مطالعه موردی ایستگاه سرمو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of Ability of KNN and M5 Trees Models in River Flow Modeling: Case Study Sarmo Stations