تاثیر کم‌آبیاری تنظیم ‌شده و کم‌آبیاری خشکی ناحیه ریشه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

چکیده

کم­آبیاری به­عنوان یک عامل تنش­زا بر ویژگی­های رویشی و فیزیولوژیک گیاهان اثر می­گذارد. به منظور بررسی اثر میزان آب آبیاری و روش اعمال کم­آبیاری بر عملکرد و پارامترهای کمی و کیفی کیوی رقم هایوارد، آزمایشی در یکی از باغ­های منطقه هادی­شهر کیلومتر 5 شهرستان بابلسر، با 5 تیمار و 3 تکرار، طی دو سال زراعی انجام شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: آبیاری کامل (تامین 100 درصد نیاز آبی)، کم‏آبیاری تنظیم شده (DI) در دو سطح 60 و 70 درصد و آبیاری خشکی ناحیه ریشه (PRD) در دو سطح 60 و 70 درصد. بررسی اثر تیمارها با اندازه­گیری خصوصیات کمی و کیفی نمونه­های میوه شامل: حجم، ابعاد میوه در جهت­های مختلف، وزن تازه و خشک، رطوبت، اسیدیته قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول در مرحله رسیدگی انجام شد. مقدار آب مصرفی تیمار آبیاری کامل در کل فصل رشد و اعمال تیمارهای کم­آبیاری به ترتیب برابر با 239 و 141 میلی­متر بود. میزان صرفه­جویی آب در تیمارهای کم‏آبیاری نسبت به آبیاری کامل در کل دوره رویش و دوره اعمال تیمارهای کم­آبیاری در سطح 70 درصد، به ترتیب 33/15 و 25/26 و در سطح 60 درصد به ترتیب 79/16 و 75/28 درصد بوده است. براساس مقایسه میانگین بین تیمارهای آبیاری در مرحله برداشت، اثر تیمارها بر وزن تازه و خشک، حجم و بُعد Y و Z معنی­دار، ولی بر بُعد X، مواد جامد محلول، رطوبت و اسید غالب میوه معنی‏دار نمی­باشد. نتایج حاکی از آن است که اعمال تیمارهای کم‏آبیاری، علاوه بر بهبود کیفیت میوه، راهکاری برای سازگاری با معضل بحران آب و نیل به یک کشاورزی پایدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of deficit irrigation and partial root zone drying on qualitative and quantitative characteristics of kiwi fruit

نویسندگان [English]

  • Ali Ziatabar Ahmadi 1
  • Ali Shahnazari 2
  • Mirkhalegh Ziatabar Ahmadi 3
  • Ali Ghadami Firouzabadi 4
1 Ph.D Student of Irrigation and Drainage, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Associate Professor of Water Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Professor of Water Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Engineering Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Deficit irrigation as a tension producing factor effects on vegetative and physiological characteristics of plants. In order to investigate the effect of the amount of irrigation water and the method of applying deficit irrigation practices on the yield, quantitative and qualitative parameters a Hayward cultivar Kiwi, experiment was made on of Hadishahr (5 kilometers from Babolsar) with 5 treatments and 3 replications during 2 growing years. The treatments under investigations were full irrigation (100% water consumption requirement), deficit irrigation (DI) at 2 levels of 60% and 70%, partial root drying irrigation (PRD) at 2 levels of 60% and 70%, respectively. Investigations of the effect of treatments was measuring quantitative and qualitative measurements of fruit samples including: volume, fruit size in different directions, fresh and dry weight, moisture content, treatable acidity and soluble solid materials in each processing stage. The amount of water consumption of irrigation treatment in full irrigation in total growing season and applying deficit irrigation were 239 and 141 mm, respectively. The water savings in deficit irrigation treatments were respect to total irrigation at the level of 70% was 15.33% and 25.26% in the whole period of irrigation and the duration of applying irrigation treatments, and 16.79% and 25.75% respectively in irrigation treatments. Based on the mean comparison between irrigation treatments in harvesting stage, the effect of treatments on fresh and dry weight, volume and Y dimensions were meaningful but not in X dimension, soluble solid materials, moisture content and dominant fruit acidity. The results indicate that applying deficit irrigation treatments not only improve fruit quality, but only is an approach for improvement of water crisis and reaching a sustainable agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water stress
  • incomplete irrigation
  • Hayward
 الباجی،م. 1389. بررسی اثر روش­های آبیاری معمولی، کم­آبیاری تنظیم شده و کم­آبیاری به صورت خشکی موضعی ریشه بر بهره­وری آب و کارایی مصرف آب آفتابگردان. پایان­نامه دکتری رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز. 218ص.
 چراغی­زاده،م.، شاهنظری،ع.، ضیا تبار احمدی،م و آقاجانی مازندرانی،ق. 1393. بررسی عملکرد میوه کیوی تحت تنش ناشی از اعمال کم­آبیاری تنظیم شده و کم­آبیاری  خشکی ناحیه ریشه، نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک. 21. 1: 197-181
دولت بانه،ح. و نورجو،1. 1390. اثر کم­آبیاری بر کمیت، کیفیت میوه و بهره‌وری مصرف آب سه رقم انگور. مجله به­زراعی نهال و بذر. 27. 4: 435-450
 سرائی تبریزی،م.، بابازاده،ح.، پارسی نژاد،م و مدرس ثانوی،س.ع. 1389. بهبود کارایی مصرف آب سویا با استفاده از آبیاری بخشی منطقه ریشه، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. علوم آب و خاک.14. 52. : 1 - 13
قدمی فیروز آبادی،ع.، رائینی،م.، شاهنظری،ع و زارع ابیانه،ح. 1392. تغییرات شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و پارامترهای ریشه گیاه آفتابگردان در کم­آبیاری تنظیم شده و کم­آبیاری خشکی ناحیه ریشه، فناوری تولیدات گیاهی. 6 . 1: 69-79
محمدیان،م و اسحاقی تیموری.ر. ۱۳۷۸. مدیریت کشاورزی و ارزش غذایی کیوی. چاپ بانک ملی ایران. 118 ص.
Chartzoulakis,K., Noitsakis,B and Therios,I. 1993. Photosynthesis, plant growth and dry matter distribution in kiwifruit as influenced by water deficits. Irrigation Science. 14: 1-5.
Davies,W.J. and Hartung,W. 2004. Has extrapolation from biochemistry to crop functioning worked to sustain plant production under water scarcity? In: Proceedings of the fourth international crop science congress, Brisbane, Australia, September 26-October 1, 2004.
Davies,W.J. and Zhang, J.H. 1991. Root signals and the regulation of growth and development of plants in drying soil. Annual review of plant physiology and plant molecular Biology. 42: 55-76.
Dos Santos,T.P., Lopes,C.M., Rodrigues,M.L., De Souza,C.R., Maroco,J.P., Pereira,J.S., Silva,J.R and Chaves,M.M. 2003. Partial root zone drying. Effects on fruit growth and quality of field grown grapevines (Vitisvinifera). Functional Plant Biology. 30: 663-671.
Dry,P.R., Loveys, B.R and Duering,H. 2000. Partial drying of the root-zone of grape. Transient changes in shoot growth and gas exchange. Vitis. 39.1: 3-8.
FAO. 2005. www.fao.org. Economic and social department the statistics division, food and agricultural organization of the United Nations.
Ginestar,C. and Castel,J.R. 1996. Responses of young clementine citrus trees to water stress during different phonological periods. Journal of Horticultural Science. 71: 4. 551-559.
Stoll,M., Loveys,B  and Dry,P. 2000. Hormonal changes induced by partial root zone drying of irrigated grapevine. Journal of Experimental Botany. 51: 1627-1634.
Green,S.R  and Clothier, B.E. 1995. Root water uptake by kiwifruit vines following partial wetting of the root zone. Plant and Soil. 173: 317-328.
Kirda,C., Cetin, M., Dasgan,Y., Topcu,S., Kaman,H., Ekici,B., Derici,M.R and Ozguven,A.I. 2004. Yield response of greenhouse grown tomato to partial root drying and conventional deficit irrigation. Agricultural Water Management. 69: 191-201.
Miller,S.A., Smith,G.S., Boldingh,H.L and Johansson,A. 1998. Effects of water stress on fruit quality attributes of kiwifruit. Annals of botany. 81: 73-81.
Mostert,P.G., Zyl-JL,V and Verhoyn,M.N.J. 2000. Gains in citrus fruit quality through regulated irrigation. 25th International Hort. Cong, Brussels, Belgium. Acta Horticulturae. 516: 123-130.
Stoll,M., Loveys,B. and Dry,P. 2000. Hormonal changes induced by partial root zone drying of irrigated grapevine. Journal of Experimental Botany. 51: 1627-1634.
Ginestar,C and Castel,J.R. 1996. Responses of young clementine citrus trees to water stress during different phonological periods. Journal of Horticultural Science. 71: 4. 551-559.
Xu,H.L., Qin,F.F., Du,F.L., Xu,Q.C., Wang,R., Shah,R.P., Zhao,A.H., Li,F.M. 2009. Applications of xerophytophysiology in plant production – Partioal root drying improve tomato crops. Journal of Food, Agriculture and Enviroment. 7. 3-4:981-988.
Zegbe,J., Behboudian,M and Clothier,B. 2004. Partial rootzone drying is a feasible option for irrigating processing tomatoes, Agricultural water management. 68: 195-206.