اثرمدیریت‌ آبیاری به‌همراه تزریق ژل فراجاذب و مواد آلی برکارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی پرتقال رقم تامسون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation management with injection superabsorbent gel and organic matter on water use efficiency and quantitative and qualitative yield of orange (Thompson variety)