طراحی بهینه مقطع کانال‌های مرکب با در نظر گرفتن تغییرات ضرایب زبری و محدودیت‌های هیدرولیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The optimal design of compound channel section considering changes of roughness coefficient and hydraulic restrictions