مقایسه مدل های KNNو درخت تصمیم M5 در پیش بینی تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (مطالعه موردی بیرجند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Compare KNN and M5 decision tree models in anticipation of evaporation and comparison with empirical equations (Case Study of Birjand)