شبیه‌سازی تجربی وعددی انتقال کوپل حرارت و آب در محیط متخلخل خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation Numerical and Experimental Coupled Transfer Heat and Water in Porous Media Soil