برآورد رطوبت سطحی خاک از تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از نمایه‌های پوشش گیاهی و گرمایی (پژوهشی موردی: گنبدکاوس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimation of Surface Soil Moisture from Satellite Images Using Vegetation and Thermal Indices