بررسی تغییر کاربری اراضی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر مبنای تصاویر Landsat-TM و تکنیک های طبقه بندی پیکسل پایه و شی پایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of Land Use Change in the Urmia Lake Water Shed Based on Landsat-TM Images and Pixel-Based and Object-Based Classification Techniques