بررسی تاثیر شیب بر ضریب رواناب سطوح با جنسهای مختلف تحت بارندگی طبیعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Slope on Runoff Coefficient of Surfaces with Different Materials under Natural Rainfall