طرح جدید سرریزهای لبهتیز کسینوسی با هدف افزایش دقت اندازهگیری دبی و جلوگیری از رسوبگذاری در شبکههای آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

New Sharp-Crest Weir with Purpose of Increasing Flow Rate Accurate and Decreasing Sediment in Irrigation Channels